สุนทร ป.ธ.๙ วันสมาธิโลก "เราตายได้แต่พระพุทธศาสนา จะตายตามเราไม่ได้"


สุนทรพจน์วันสมาธิโลก

เกล้ากระผม พระมหาวรพงศ์  กุสลชโย 
ในนามตัวแทน เปรียญธรรม ๙ ประโยค

พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอถวายความเคารพเพื่อนสหธรรมิก เจริญพรสามเณร และยอดกัลยาณมิตรทุกท่าน

กิจฺโฉ   มนุสฺสปฏิลาโภ  
การได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยาก
กิจฺฉํ  มจฺจาน ชีวิตํ  
ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยาก
กิจฺฉํ  สทฺธมฺมสฺสวนํ      
การได้ฟังพระสัทธรรมเป็นการยาก
กิจฺโฉ  พุทฺธานมุปฺปาโท
การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก เพราะต้องอาศัยกุศลกรรมในอดีต ซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามในการสั่งสมความดีอย่างยิ่งยวด
 
เมื่อเกิดมาแล้ว การที่จะรักษาชีวิตให้ดำเนินอยู่ บนเส้นทางของการสร้างความดี ไปได้ตลอดรอดฝั่งก็ทำได้ยาก เพราะภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดกับชีวิตของเรามีอยู่รอบตัว

การที่จะ ได้มีโอกาสฟังพระสัทธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง ตามคำสอนอันประเสริฐ เป็นสิ่งที่หาได้ยาก  

พระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์ กว่าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้น ต้องสร้างบารมีกันยาวนาน หลายอสงไขยแสนกัป เพื่อมุ่งหวังอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงเป็นการยากเมื่อพระผู้เป็นนาถะของโลก

ได้ทรงเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ก็ย่อมยังประโยชน์อย่างสูงสุดแก่เวไนยสัตว์เสมือนหนึ่งการจุดประทีปให้แสงสว่างครั้งใหญ่ โลกทั้งโลกที่มืดมนอนธการ เพราะถูกอวิชชาครอบงำ กลับเจิดจรัสขึ้นในพริบตาภายใต้บารมีธรรมของพระพุทธองค์

พุทธบริษัท ๔ คือ พระภิกษุ  สามเณร อุบาสก อุบาสิกา นับว่าเป็นผู้มีบุญลาภที่ได้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคำสอนนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงคำสอนของพระพุทธองค์ ได้บันทึกเก็บรักษาไว้ในภาษาบาลี

ภาษาบาลี คือ สุดยอดของภาษาที่รักษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด การศึกษาเล่าเรียน จึงถือเป็นโอกาสอันประเสริฐของผู้มีบุญ เพราะ 

“พระบาลีที่ผ่านตา   คือองค์พระสัมมาที่ผ่านใจ”

และเสมือนได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ได้สดับพระสัทธรรมจากเบื้องพระพักตร์ ยิ่งศึกษายิ่งเกิดบุญทับทวี เป็นการศึกษาแขนงเดียวในโลก ที่มีเป้าหมายสูงสุดคือความบริสุทธิ์และความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส

จำเนียรกาลผ่านล่วงมา ๒,๕๐๐ กว่าปี แสงประทีปแห่งพระสัทธรรม ยังคงถูกจุดส่งต่อมายังรุ่นแล้วรุ่นเล่า เหล่าพุทธบุตรผู้เป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทุ่มเทชีวิตเป็นเดิมพัน ย่ำธรรมเภรีประกาศพระศาสนา   


ยังกงล้อแห่งธรรมให้หมุนไป 

ย่ำยีความมืดมิดในใจของชาวโลก ยังความรุ่งโรจน์โชตนาการแผ่ขยายสู่ดวงใจแห่งมหาชน แต่ไม่แคล้วที่ต้องเจอภัยพาลเหล่ามิจฉาทิฏฐิ อันเป็นเสี้ยนหนามพระศาสนา

ดังเช่นในยามที่ผ่านมา พระพุทธศาสนากำลังมีภัยอย่างหนัก เหมือนพื้นปฐพีที่แตกระแหง รอคอยหยาดน้ำฝน ที่จะช่วยชโลมผืนดินให้สมานเป็นเนื้อเดียวกัน

มาเถิดพวกเรา มารวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน “เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา เรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง”  แล้วลุกขึ้นมาช่วยกันกอบกู้และฟื้นฟูพระศาสนา ต่อต้านภัยร้ายที่หมายย่ำยีให้เลิกราวีพ่ายแพ้ไป

เริ่มต้นที่ความสะอาดบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ พนมมือเปล่งเสียงด้วยใจที่ผ่องใส  และเชิญชวนกันมาหมุนกงล้อแห่งธรรมอันอำไพ อันได้นามว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นแม่บทสำคัญแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  


ทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น 

ยิ่งพวกเรารวมใจกันสวดมากเท่าใด วิกฤตต่างๆ  ก็จะยิ่งใกล้จบมากเท่านั้น และให้พึงระลึกเสมอว่า “อันตราย  จะเป็นอันตราย  ต่อผู้ทำอันตราย  แก่ผู้ที่ไม่เป็นอันตราย”

เมื่อพุทธบริษัท ๔ รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงจะช่วยแก้ไขให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาไปได้  เราจะขอหยัดสู้เพื่อความถูกต้อง และปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยชีวิต


“เราตายได้   แต่พระพุทธศาสนาจะตายตามเราไม่ได้”         เพลานี้  ศาสน์มีภัย ไตร่ตรองดู
มาร่วมสู้ อยู่ข้างกัน ฉันท์สหาย
มาร่วมสร้าง วีรกรรม ให้กำจาย
แม้นชีพวาย ศาสน์คงอยู่ คู่ชาติไทย 

มากันเถิด ผองเรา มากอบกู้
ให้โลกรู้ พลัง สร้างโลกใส
อย่าหวั่นกลัว มาเถิด เปิดดวงใจ 
ไทยเป็นไท เพราะใคร เพราะผองเรา 


 “พุทธบุตร ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว” 

 งานพระศาสนา เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ไม่สามารถทำได้โดยลำพัง พุทธบริษัททั้ง ๔ จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน สืบสานงานพุทธศาสน์ ให้คงอยู่เป็นแสงสว่างแก่โลกนี้ ตราบสิ้นกาลนานดังนั้น อาตมาในนามตัวแทนของพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค จึงขอตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อหน้ามหาสมาคมนี้ว่า

แม้สายลมจะเปลี่ยนทิศ สายธารจะแปรผัน ดวงตะวันจะสิ้นแสงอับเฉา ดวงจันทราไม่ทำหน้าที่เหมือนเก่า แต่กาลเวลามิอาจเปลี่ยนใจของอาตมภาพทั้งหลายผู้เป็นพุทธบุตร พุทธชิโนรส ให้เลิกล้มมโนปณิธานที่จะเป็น ทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนา 


ขอยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน พร้อมมุ่งมั่นจรรโลงและสืบทอดอายุพระศาสนาตลอดไปตราบชีวาจะหาไม่ ในร่มผ้ากาสาวพัตร์อันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ ขอเป็นประดุจนาวาแก้วนำพาชาวโลกข้ามไปสู่ฝั่งอมตะคือพระนิพพาน

จิรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงคงมั่นสิ้นกาลนาน ขอสันติสุขอันไพศาล จงพลันบังเกิดขึ้นแก่ชาวโลกทั้งปวงเทอญฯ


ขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก
สุนทร ป.ธ.๙ วันสมาธิโลก "เราตายได้แต่พระพุทธศาสนา จะตายตามเราไม่ได้" สุนทร ป.ธ.๙ วันสมาธิโลก "เราตายได้แต่พระพุทธศาสนา จะตายตามเราไม่ได้" Reviewed by สารธรรม on 19:20 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.