ปฐมเหตุ..ทำไมทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ 7 , 50 และ 100 วัน

การทำบุญอุทิศส่วนกุศล

เริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลในสมัยที่
พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวัน
ถวายแด่พระสัมสัมพุทธเจ้า 

เมื่อทำบุญแล้ว พระองค์ยังไม่ได้
อุทิศส่วนกุศลให้พระญาติในอดีต
ชาติที่ละโลกแล้วไปเกิดเป็นเปรต
เฝ้ารอรับผลบุญจากพระเจ้า
พิมพิสารมา เป็นเวลายาวนาน
นับพุทธันดร จึงได้มาปรากฏกาย
ให้พระองค์เห็น

เมื่อพระองค์เสด็จไปกราบทูลถาม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า..

ทำไมพระองค์จึงเห็นและได้ยินเสียง
เปรตมาร้องโหยหวนอยู่เต็มไปหมด
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบแล้ว
ทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญ
เลี้ยงพระ กรวดน้ำอุทิศบุญส่งให้กับ
เปรตเหล่านั้น

พอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้ว
เปรตเหล่านั้นก็กลายสภาพไป
เป็นเทวดาด้วยอำนาจแห่งบุญ

จะเห็นได้ว่าวิถีปฏิบัติในเรื่องการ
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลนั้นกลายเป็น
ประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษไทย
ยึดถือสืบทอดมาสู่อนุชนรุ่นหลัง
อย่างเหนียวแน่น

เพราะนอกจากจะเป็นการแสดง
ถึงความกตัญญูกตเวทิตาระลึกถึง
พระคุณแล้ว ยังเป็นการประกาศ
คุณความดีของผู้ละโลกไปแล้วด้วย 

โดยเฉพาะอย่งยิ่งหากบุคคลท่านนั้น
เป็นพ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติมิตรผู้ที่มี
อุปการคุณแก่เราแล้ว ก็ถือเป็นหน้าที่
อันพึงทำของลูกหลานทุกคน

โดยการทำบุญอุทิศให้ผู้หมู่ญาติ
ผู้ล่วงลับก็ต้องทำกับผู้รับที่มีศีล
มีธรรม เช่น พระภิกษุ สามเณร
ส่วนวัน หรือโอกาสพิเศษที่ควร
จะทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับได้แก่

วันพระ 
วันครบรอบการเสียชีวิต 7 วัน
วันครบรอบการเสียชีวิต 50 วัน 
วันครบรอบการเสียยชีวิต 100 วัน 


โดยทั้ง 3 วาระ นิยมเรียก

เป็นภาษาทางการดังนี้


สัตตมวาร 
(สัด-ตะ-มะ-วาน)
หมายถึงการทำบุญครบ 7 วัน

ปัญญาสมวาร
(ปัน-ยา-สะ-มะ-วาน) 
การทำบุญครบรอบ 50 วัน

สตมวาร 
(สะ-ตะ-มะ-วาน) 
การทำบุญครบรอบ 100 วัน

เพราะอะไร?

จึงต้องทำบุญอุทิศ

ส่วนกุศลในวันพิเศษ


            วันพระ  

เฉพาะวันพระขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันที่
ยมโลกนรกหยุดทัณฑ์ทรมานให้
สัตว์นรก 1 วันโลกมนุษย์

สัตว์นรก จึงมีทุกขเวทนาเบาบาง
มีโอกาสระลึกถึงบุญกุศลที่ตนเคย
ทำ และอนุโมทนาในส่วนบุญที่มี
ผู้อุทิศมาให้ได้อย่างเต็มที่ (1)

ส่วนผู้ตายที่ไปเกิดในภพภูมิของ
เทวดา ก็จะนิยมมาฟังธรรมในวันพระ
และตรวจดูการทำบุญกุศลและ
อนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทำความดีใน
โลกมนุษย์

   วันครบรอบวันตาย 7 วัน   

ในกรณีที่ผู้ตายไปแล้วเป็นผู้ที่ทำ
กรรมดีและชั่วไม่มากพอ บุญบาป
ที่ตนทำในโลกนี้ยังไม่ส่งผลในทันที
ผู้ตายจะวนเวียนอยู่ ๗ วันเพื่อให้มี
โอกาสระลึกถึงบุญกุศลได้

และเจ้าหน้าที่ยมโลก (กุมภัณฑ์)
กำลังผลัดเปลี่ยนเวรกันระหว่างที่
รอเจ้าหน้าที่ซึ่งจะพาตัวไปยมโลก
หากผู้ตายระลึกถึงบุญกุศลที่ตน
เคยทำได้ หรือ หากญาติมิตรทำบุญ
อุทิศให้อย่างถูกวิธี และผู้ตายนึก
อนุโมทนาบุญด้วย ผลบุญนั้นก็จะพา
ไปเกิดในภพภูมิที่ดีๆ

โดยไม่ต้องไป ยมโลกนรก 
อุสสทนรก หรือ มหานรก 
อนึ่งผู้ตายที่ทำบาปกรรมไว้เมื่อ
ครบ 7 วันผู้ตายต้องกลับมา ณ 
สถานที่ตาย 

หากเห็นญาติมิตรทำบุญให้ก็จะ
อนุโมทนาบุญ และจะไปสู่สุคติได้


   วันครบรอบวันตาย 50 วัน   

ในกรณีที่ผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่ยมโลก
พาไปยมโลกแล้วช่วงระหว่างเวลา
50 วันหลังจากตาย

คือช่วงเวลาที่ผู้ตายกำลังรอคอย
ลำดับคิวการพิพากษาตั้งแต่ถูก
ลากตัวไปจากมนุษย์โลกผ่านประตู
ยมโลก อยู่หน้าลานรอขานชื่อเพื่อ
เข้าพบ *พระยายมราช
                             
*พระยายมราช
คือ เทพชั้นจาตุมหาราชิกาประเภทหนึ่ง
ที่มีกรรมเกี่ยวพันด้านกฎหมาย ชอบตัดสิน
คดีความด้วยความซื่อสัตย์ ตอนสมัยเป็น
มนุษย์และทำบุญ หรือเมื่อทำบุญแล้ว
ก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าอยากทำหน้าที่นี้
         

  วันครบรอบวันตาย 100 วัน  

(2)ช่วงเวลาระหว่าง 51 ถึง 100 วัน
คือช่วงกำลังถูกพิพากษาพระยา
ยมราชจะซักถามความประพฤติ
ตอนสมัยที่เป็นมนุษย์  และจะส่ง
ไปเกิด เช่น ไปเกิดในยมโลก
อุสสทนรก และมหานรก
ไปเป็นมนุษย์ เทวดา เป็นเปรต
อสุรกาย สัตว์ดิรัจฉาน

ตามกรรมที่ปรากฏเป็นภาพ
หน้าบัลลังก์ของพระยายมราช
ช่วงนี้ถ้าญาติอุทิศบุญให้ก็ยัง
รับบุญได้  
                                     
เพราะฉะนั้นญาติมิตรในโลก
มนุษย์จึงควรศึกษาวิธี..

" อุทิศส่วนกุศล "

ให้ถูกวิธี รีบทำบุญทุกบุญอย่าง
เต็มกำลัง และอุทิศส่วนกุศลให้
ในวันดังกล่าวบุญกุศลไม่เพียงส่ง
ถึงผู้ล่วงลับ แต่อานิสงส์แห่งบุญ
ย่อมเกิดขึ้นกับเราผู้ทำบุญนั้นด้วย

เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพัน

ขอบคุณข้อมูลจาก
www.dmc.tv
www.kalyanamitra.org
Matichon online
google.com

ข้อมูลอ้างอิง
[1]  อํ.ติก.อ.ปฐมราชสูตร 34/163
[2]  ม.อุ. เทวทูตสูตร  23/190


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
ปฐมเหตุ..ทำไมทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ 7 , 50 และ 100 วัน ปฐมเหตุ..ทำไมทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ 7 , 50  และ 100 วัน Reviewed by สารธรรม on 03:39 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.