ครั้งสุดท้าย..กฐินพระราชทาน รัชกาลที่ ๙ ณ วัดพุทธาราม โดยเจ้าคุณเบอร์ลิน

เอกอัครราชทูตไทยกรุงเบอร์ลิน 
อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๑๓) 
ทอดถวาย ณ วัดพุทธาราม 
นครเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่
 ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช )
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานผ้าพระกฐินให้

นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อัญเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์
จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ
วัดพุทธาราม โดยมีประชาชน
ชาวไทยในเยอรมันเข้าร่วมพิธี
เป็นจำนวนมาก

โดยการทอดผ้าพระกฐินพระราช
ทานในปี ๒๕๕๙ ของวัดพุทธาราม
นครเบอร์ลิน ในครั้งนี้มีความเป็นกรณีพิเศษที่สำคัญยิ่ง

ถึง ๓ ประการด้วยกันคือ


     ประการที่ ๑    

เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานปีที่ ๑๓
ของวัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน
และเป็นผ้าพระกฐินพระราชทาน
อันเป็นปีสุดท้าย ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

     ประการที่ ๒    

ประชาชนชาวไทยผู้มาร่วมงาน
ทุกท่าน ซึ่งถือว่าเป็นพสกนิกร
ในพระองค์ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ได้พร้อมใจกันแต่งชุดดำเพื่อ
ถวายความอาลัย และรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศ ผู้ทรงพระคุณอัน
ประเสริฐ

    ประการที่ ๓   

ในพิธีทอดผ้าพระกฐิน
พระราชทานฯ ครั้งนี้

หลวงพ่อพระครูใบฎีกา
อำนาจ โอภาโส
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์

หลวงพ่อพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์
(อาจินต์ )
วัดหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 
(ท่าซุง ) เยอรมัน

ได้นำพระสงฆ์ และผู้ร่วมพิธีทั้งหมด
นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

จึงขอให้ทุกท่านที่ไม่ได้มาร่วม
พิธีสำคัญในครั้งนี้จงส่งใจมาร่วม
อนุโมทนาบุญสำคัญครั้งนี้ด้วยกัน
นะครับและจงร่วมสร้างกุศลโดยการแชร์
กิจกรรมการกุศลสำคัญครั้งนี้ต่อๆ 
ไปด้วยนะครับ

จัดพิธีบวงสรวง

ในวันปิยมหาราช

เนื่องด้วยวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ตรงกับวัน " ปิยมหาราช "
ในเวลา ๑๐.๓๐ น. บรรดาลูกหลาน 
เสด็จพ่อ ร.๕ จึงได้มาร่วมพิธีบวงสรวง 
ประจำปี แด่เสด็จพ่อ ร.๕ 

และถวายเครื่องบวงสรวงแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ 
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 
ณ พระตำหนักทรงไทยสักทองโบราณ 
วัดพุทธาราม นครเบอร์ลินด้วย


ในวันปิยมหาราช วันนี้ขอให้พระบารมี
เสด็จพ่อ ร. ๕ จงโปรดอภิบาลคุ้มครอง
ทุกท่านให้โชคดีปลอดภัย และสมหวัง
ทุกประการนะครับ

เจ้าคุณเบอร์ลิน
Berlin,den 23.10.2016

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
ครั้งสุดท้าย..กฐินพระราชทาน รัชกาลที่ ๙ ณ วัดพุทธาราม โดยเจ้าคุณเบอร์ลิน ครั้งสุดท้าย..กฐินพระราชทาน รัชกาลที่ ๙  ณ วัดพุทธาราม โดยเจ้าคุณเบอร์ลิน Reviewed by สารธรรม on 00:51 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.