อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร พระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย โดย ราชบัณฑิตยสภา

การอ่าน

พระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร 


อ่านว่า
พฺระ-บาด-สม-เด็ด-พฺระ-ปะ-ระ-มิน
-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด 
มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด รา-มา-ทิ-บอ-ดี 
จัก-กฺรี-นะ-รึ-บอ-ดิน 
สะ-หฺยา-มิน-ทฺรา-ทิ-ราด 
บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด 

หรือ

พฺระ-บาด-สม-เด็ด-พฺระ-ปอ-ระ-มิน
-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด 
มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด รา-มา-ทิ-บอ-ดี 
จัก-กฺรี-นะ-รึ-บอ-ดิน 
สะ-หฺยา-มิน-ทฺรา-ทิ-ราด 
บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด

(อ้างอิงจาก 
หนังสือ อ่านอย่างไร และเขียนอย่างไร 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๒๒)
การอ่าน

พระนามาภิไธย และพระนาม


สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

อ่านว่า
สม-เด็ด-พฺระ-นาง-เจ้า 
พฺระ-บอ-รม-มะ-รา-ชิ-นี-นาด

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

อ่านว่า
สม-เด็ด-พฺระ-บอ-รม-มะ-โอ-ระ-สา-ทิ-ราด 
สะ-หฺยาม-มะ-กุด-ราด-ชะ-กุ-มาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

อ่านว่า
สม-เด็ด-พฺระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-สุ-ดา 
สะ-หฺยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี 

อ่านว่า
สม-เด็ด-พฺระ-เจ้า-ลูก-เทอ 
เจ้า-ฟ้า-จุ-ลา-พอน-วะ-ไล-ลัก 
อัก-คฺระ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี

ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

อ่านว่า
ทูน-กฺระ-หฺม่อม-หฺยิง-
อุ-บน-รัด-ราด-ชะ-กัน-ยา 
สิ-หฺริ-วัด-ทะ-นา-พัน-นะ-วะ-ดี

(อ้างอิงจาก 
หนังสือ อ่านอย่างไร และเขียนอย่างไร 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๒๒)

หมายเหตุ
การอ่านพระนามของ 
สมเด็จพระเทพฯ เป็นการอ่าน
ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ 
รล ๐๐๐๓/๓๘๓๔ 
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔

ขอบคุณข้อมูลจาก
Fb ราชบัณฑิตยสภา
วันที่ 14 และ 19 ตุลาคม 2559

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร พระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย โดย ราชบัณฑิตยสภา อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร พระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย โดย ราชบัณฑิตยสภา Reviewed by สารธรรม on 23:09 Rating: 5

22 ความคิดเห็น:

 1. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 2. เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

  ตอบลบ


 3. เสด็จสู่ฟากฟ้า สุราลัย พระมหากรุณา ธิคุณ จารึกในใจไทยชั่วกาล ข้า...พระพุทธเจ้า

  ตอบลบ
 4. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 5. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 6. น้อมเกล้าฯถวายอาลัย
  ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์
  เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

  ตอบลบ
 7. เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
  ข้าพระพุทธเจ้านางสาวจินตนา บุญเลี้ยง

  ตอบลบ
 8. เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

  ตอบลบ
 9. ชาติของเราชาติไทยใครก็รู้
  ชาติเคยสู้ผ่านศึกเหตุชั่วร้าย
  ชาตินักรบต่อสู้จนชีพวาย
  ชาติอยู่ได้แม้ตายก็ยอมพลี
  ชาติไทยเราถึงคราวน่าใจหาย
  ชาติไทยได้สูญสิ้นกษัตริย์ศรี
  ชาติไทยเสียสิ้นแล้วองค์จักรี
  ชาติไทยนี้เกิดทุกข์ทั่วถิ่นไทย
  ชาติเคยอยู่ร่วมกันฉันน้องพี่
  ชาติสุขศรีประชาคงสดใส
  ชาติจะอยู่คู่โลกไปอีกไกล
  ชาติวิไลผองไทยคงเบิกบาน
  ชาติวันนี้ผองเราต้องร่วมช่วย
  ชาติไม่ม้วยร่วมด้วยช่วยกันสาน
  ชาติจะสุขร่มเย็นตลอดกาล
  ชาติคือบ้านวิมานสำราญใจ...

  ตอบลบ
 10. เยิ่ยมค่ะ ต่อไป่อ่านได้ถูกต้องแน่นอน

  ตอบลบ
 11. เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

  ตอบลบ
 12. สาธุ อนุโมทนา ที่ให้ข้อมูลที่ดีเป็นประโยชน์

  ตอบลบ
 13. น้อมเกล้าฯส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ผองผสกนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้...
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 14. น้อมเกล้าฯส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ผองผสกนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้...
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 15. พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปภัมภก
  ยอยกพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 16. พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปภัมภก
  ยอยกพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 17. เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

  ตอบลบ
 18. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ข้าพระพุทธเจ้า มณีศร โอภากิจ

  ตอบลบ
 19. น้อมส่งเสด็จสู่สสรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบลบ
 20. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.