ราชบัณฑิตยสภาแจง ต้องมีวลี "ส่งเสด็จ" สู่สวรรคาลัยหรือไม่?


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ตอบข้อสงสัยของประชาชน


การใช้วลี 

"เสด็จสู่สวรรคาลัย"

สำนักงานราชบัณฑิตได้รับ
คำถามเกี่ยวกับการใช้ราชาศัพท์
"เสด็จสู่สวรรคาลัย" ว่าควรต้อง
มีคำว่า "ส่งเสด็จ" ด้วยหรือไม่.?

คำว่า "สวรรคาลัย"
มีความหมายตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
(ปัจจุบันใช้พจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔)
คือเป็นคำกริยา หมายความว่า
"ตาย" (ใช้แก่เจ้านายชั้นสูง)
ซึ่งไม่ได้หมายถึงการส่งเสด็จ
ไปสู่สวรรค์

ทำให้การใช้คำว่า "สวรรคาลัย"
เป็นการสื่อความหมายไม่ถูกต้องนั้น
เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดจากการ
แปลตรงตามรูปศัพท์


โดยแท้จริงแล้วคำว่า "สวรรคาลัย" 
มาจากคำว่า "สวรรค" (สะ-หวัน-คะ)
และ "อาลัย"

ซึ่งคำว่า "สวรรค , สวรรค์"
เป็นคำนามหมายถึง โลกของ
เทวดาเมืองฟ้า

คำว่า "อาลัย" เป็นคำนามมี
ความหมายว่า ที่อยู่ ที่พัก

ดังนั้นวลี "สู่สวรรคาลัย"
จึงหมายถึงสู่ที่อยู่ในสวรรค์
สู่ที่พักในสวรรค์ ความหมาย
รวมๆ ก็คือสู่สวรรค์

วลี "เสด็จสู่สวรรคาลัย" จึงสื่อ
ความหมายได้ว่า(พระองค์)เสด็จ
สู่สวรรค์ หรือ (พระองค์) เสด็จสู่
สรวงสวรรค์


อย่างไรก็ตามในความเข้าใจของ
ประชาชนทั่วไปนั้นเข้าใจว่า..

"ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย" 

ใช้ได้หรือไม่?


ในเรื่องนี้ได้มีการสอบถาม
ความเห็นของ..

พลตรีหม่อมราชวงศ์
ศุภวัฒย์  เกษมศรี 
ประธานคณะกรรมการจัดทำ
หลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์
แห่งราชบัณฑิตยสถาน

ศาสตราจารย์พิเศษ
จำนงค์ ทองประเสริฐ
ราชบัณฑิต และที่ปรึกษา
คณะกรรมการฯ

และ
อ.จุลทัศน์  พยาฆรานนท์
รองประธานคณะกรรมการฯ

มีความเห็นพ้องกันว่าพระองค์
ทรงมีบุญญาบารมีที่จะเสด็จ
สู่สรวงสวรรค์ด้วยพระองค์เอง
ทั้งนี้หากใช้คำว่า "ส่งเสด็จ"
นำหน้าวลี "สู่สวรรคาลัย"

อาจทำให้สื่อความหมายได้ว่า
ประชาชนเป็นผู้ส่งเสด็จพระองค์
ไปสู่สรวงสวรรค์


ดังนั้นหากลดหรือละ

การใช้คำว่า "ส่ง" ออกไป


เหลือ "เสด็จสู่สวรรคาลัย"
หรือใช้คำว่า "พระผู้เสด็จ
สู่สวรรคาลัย" ก็จะทำให้ถ้อยคำ
ดูสวยงาม และสื่อความหมาย
ได้ชัดเจนกว่าคำว่า ..

"ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย"ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
http://www.royin.go.th
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
ราชบัณฑิตยสภาแจง ต้องมีวลี "ส่งเสด็จ" สู่สวรรคาลัยหรือไม่? ราชบัณฑิตยสภาแจง ต้องมีวลี "ส่งเสด็จ" สู่สวรรคาลัยหรือไม่? Reviewed by สารธรรม on 00:28 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.