โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย ได้เรียนบาลีเพราะมีบุญ


ที่สำคัญคือ 

ภาษาบาลี เก็บคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เป็นสิ่งแทนตัวพระองค์

เป็นคำสอนที่พระองค์ได้ค้นพบแล้วก็ฝึกตน ฝึกท่าน ทำให้ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้ไปสู่อายตนนิพพานแดนแห่งบรมสุขได้

ท่านมีมหากรุณาท่านก็ทรงถ่ายทอดสั่งสอนตั้งแต่พระปัญจวัคคีย์เรื่อยมา แล้วก็เมื่อท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระมหาเถรานุเถระก็รักษาเอาไว้

โดยเลือกภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงที่ เพื่อที่จะได้เก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้สมบูรณ์ไม่มีการผิดเพี้ยนจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย 

ในที่สุดได้ภาษาบาลีนี่แหละได้เก็บรักษาคำสอนนี้เอาไว้เพื่อพวกเรา และชาวโลก

เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญๆ มาก...คำสอนนี้เป็นสิ่งแทนตัวท่าน ถ้าพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่พระองค์ก็สอนอย่างนี้แหละ 

ถ้าใครปฏิบัติตามคำสอน ก็บรรลุธรรมได้เช่นเดียวกับสมัยพุทธกาล ตราบใดภาษาบาลียังอยู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังอยู่ การบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีอยู่

ไม่มีพ้นสมัย ไม่ได้หมดสมัยในการบรรลุมรรคผลนิพพาน หรือการบรรลุมรรคผล
นิพพานถูกผูกขาดเฉพาะผู้ที่เกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่

ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเองแต่เป็นคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า... 

"คำสอนของพระตถาคตเป็นตัวแทนของพระตถาคตเมื่อดับขันธปรินิพพานไปแล้ว"

ฉะนั้นการที่จะเลือกภาษาใดภาษหนึ่งมาเก็บรักษานี้ต้องใช้เวลาคัดเลือกยาวนานมากดูภาษาที่คงที่ เหมือนสัจธรรมคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผ่านยุคผ่านสมัยจะยุคอะไรก็แล้วแต่

จะเป็นยุคเทคโนโลยี ภาษานี้ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แล้วก็คัดได้ภาษาบาลีนี้มาเก็บคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้

ฉะนั้นผู้จะมาเรียนภาษาบาลีนี้ต้องมีบุญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนักบวชก็ต้องมีบุญบวชด้วยมี บุญเนกขัมมบารมี 

แล้วก็ บุญที่ได้อธิษฐานจิต มาให้อยู่ใกล้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็มีบุญปัญญาบารมี ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งทางโลกทางธรรมนี่แหละ

แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ให้ได้มาศึกษาเรียนรู้คำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดุจนั่งใกล้ต่อพระพุทธองค์ทีเดียวและ

เมื่อบุญส่งผลก็ได้มาบวชๆ แล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ได้จบการศึกษา

โอวาทหลวงพี่อธัมมชโย
วันที่ 20 และ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ขอบคุณข้อมูลจาก
Youtube channel พระธรรมเทศนา หลวงพ่อธัมมชโย
โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย ได้เรียนบาลีเพราะมีบุญ โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย ได้เรียนบาลีเพราะมีบุญ                                                                                  Reviewed by สารธรรม on 02:54 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.