อุกเขปนียกรรม และปัพพาชนียกรรม เขามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?
อุกเขปนียกรรม และปัพพาชนียกรรม คืออะไร?
ทำไมคณะสงฆ์ทั่วแผ่นดินไทย จึงถวายคำนี้ให้พระพุทธอิสระ?


หลังจากที่พระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย
เริ่มจากคณะสงฆ์ภาคใต้ ต่อด้วยเครือข่ายพระธรรมจาริก
คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร บึงกาฬ
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ขอนแก่น และล่าสุดคณะสงฆ์ภาคเหนือ
มีมติให้ลงอุกเขปนียกรรม พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม
หรือพระพุทธอิสระ พระลูกวัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม


หากคณะสงฆ์ในอำเภอใด ได้ลงอุกเขปนียกรรมแล้ว
ก็ให้ทำหนังสือแจ้งไปยัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อรายงานรัฐบาลต่อไป

นับว่าเป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์
ของวงการพระพุทธศาสนาไทย
เมื่อความอดทนของคณะสงฆ์ในสังฆมณฑล
ได้เดินมาถึงขีดสุด! เพราะพฤติกรรมของพระพุทธอิสระ
ที่แสดงออกทั้งในวัด และนอกวัดนั้น
ส่อเจตนาอันแจ่มชัดยิ่งกว่าคำพูดใดๆ ว่า

เป็นผู้ไม่ฉลาดในธรรม หัวดื้อว่ายากสอนยาก
มีอาบัติมาก เป็นภิกษุพาลรุกรานพระเถระและสังฆบิดร
ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ คือการก่อเรื่องราวคดีความ

สร้างปัญหายุ่งยากไม่หยุดหย่อน
ทั้งยังมีมารยาทเป็นที่รังเกียจต่อคณะสงฆ์
มีความตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์โดยอาศัย "วัด"
เป็นแหล่งก่อความบาดหมางสร้างความแตกแยก

พฤติกรรมเหล่านี้ ล้วนนำมาซึ่งความเสียหาย
และเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของพระพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวง

การที่พระสงฆ์ทั้งสองนิกายทั่วประเทศ
ได้ร่วมกันลงอุกเขปนียกรรม ไปจนถึงปัพพาชนียกรรมนั้น
ก็คือ การไม่ร่วมสังฆกรรม และไม่ถือว่าพระพุทธะอิสระ
เป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์ไทย สังกัดมหานิกายอีกต่อไป

ถูกตัดสิทธิ์แห่งความเป็นสงฆ์ไม่สามารถร่วมในวงหัตถบาส
แห่งสังฆกรรมใดๆ ในฐานะพระสงฆ์
(หัตถบาส คือ ระยะห่างไม่เกินหนึ่งศอก ระหว่างพระสงฆ์ที่นั่งทำสังฆกรรม)

จากเหตุการณ์ข้างต้นพระพุทธอิสระเอง
ก็ออกมาแสดงความเห็นผ่านทางเฟสบุค
และยืดอกให้สัมภาษณ์สื่อบางสำนักว่า

“การลงอุกเขปนียกรรม คือ การวางเฉย ไม่พูด
ไม่ร่วมเสวนา ไม่ร่วมสังฆกรรม ไม่ร่วมอุโบสถ
ไม่ร่วมกินร่วมนอน
ที่จริงฉันก็ไม่ได้
ร่วมกินร่วมนอน ร่วมสังฆกรรมกับพวกนี้อยู่แล้ว ..
ว่ากันจริงแล้ว ที่พวกนี้ทำมันผิดพระธรรมวินัย
แล้วก็ผิดกฎหมายนะ..ฉันขำๆ กับพวกนี้นะ
มองดูแล้วเขามีแต่ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพ..”


“.. ก็เอาตามที่พวกท่านชอบใจ
การประกาศลงอุปเขปนียกรรมจากพระที่ไม่เคยรู้จัก
ไม่ซักถามกัน ไม่รู้ข้อเท็จจริง

ที่มาโจทย์อาบัติก็เพราะหมั่นไส้
เอาพวกมากมาอ้าง โดยไม่สนใจพระธรรมวินัย
และกฎหมายปกครองสงฆ์ ถ้าคณะสงฆ์วัดอ้อน้อย
และวัดพี่วัดน้องออกประกาศขับไล่ธัมมชโย
และสมเด็จช่วงบ้างพวกท่านจะว่าอย่างไร
ออกมาอีกออกมาประกาศลงทัณฑ์
พุทธอิสระกันให้เยอะๆ สังคมจะได้รู้กันว่าใครผิดใครถูก”


แน่นอนว่าจากนัยยะในเฟสบุค และการให้สัมภาษณ์
พระพุทธอิสระต้องการจะส่งสารว่า "ช่างมันฉันไม่แคร์ "
แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมาย
เพราะถึงแม้การลงอุกเขปนียกรรม
จะไม่มีผลทางพฤตินัยของพุทธอิสระ
แต่ก็มีผลทางพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
ว่าบุคคลที่ดื้อรั้น ไม่ทำตามคณะสงฆ์ ก็ให้ขับออกจากสงฆ์ได้
ซึ่งคณะสงฆ์ก็เคยทำมาแล้วกับ สมณะโพธิรักษ์
ของสำนักสันติอโศก เมื่อ 27 ปีก่อน!

แต่กรณีของสันติอโศกนั้น
จัดอยู่ในประเภทมีพฤติกรรม ทำวิปริตจากพระธรรมวินัย

ทำพระธรรมวินัยให้วิปริตเพราะถือวัตรปฏิบัติหลายอย่าง
แตกต่างจากคณะสงฆ์ไทย
เช่น ไม่โกนคิ้ว ไม่บูชาด้วยไฟคือจุดธูปเทียน 
ไม่บูชาพระพุทธรูป ประกาศตนเป็นพระโพธิสัตว์
เป็นพระอริยบุคคล เป็นพระสารีบุตรกลับชาติมาเกิด
รู้พระธรรม และพระไตรปิฎกได้ด้วยตนเอง
ที่เด่นชัดที่สุดก็คือ การกินแบบ มังสวิรัติ  
ขั้นตอนการพิจารณาในครั้งนั้น
ดำเนินไปเป็นเวลา 6 เดือน
จึงได้ข้อยุติในวันที่ 6 มิถุนายน 2532
โดยมหาเถรสมาคมได้ประกาศนียกรรมว่า

 “...ขอประกาศให้พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน
ได้ทราบข้อเท็จจริงโดยทั่วกัน และมิให้คบหาสมาคม
หรือให้ความร่วมมือใดๆ แก่พระโพธิรักษ์
และคณะที่พระโพธิรักษ์บวชให้ ขอให้พระภิกษุสามเณร
และพุทธบริษัทได้ร่วมกันมนสิการ
และพึงสังวรระวัง พร้อมทั้งบอกกล่าวแจ้งให้ทราบต่อๆ กัน
อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อมิให้ตกเป็นเครื่องมือ
ของบุคคลเหล่านั้น ใช้บ่อนทำลายพระพุทธศาสนา
และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป ”

ประกาศนียกรรมมีค่าเท่ากับบัพพาชนียกรรมนั่นเอง

การที่พระสังฆาธิการได้ออกมานิมนต์
พระสงฆ์ทั่วประเทศร่วมลงอุกเขปนียกรรม
พระพุทธอิสระนั้น เป็นการยึดพระธรรมวินัย
ในส่วนของพระสงฆ์ และเป็นการแก้ปัญหาสงฆ์
ตามพุทธบัญญัติ ตามหลักพระธรรมวินัยสามารถทำได้เพราะ

1.แม้ไม่ได้ระงับอธิกรณ์ที่เรียกว่า “สัมมุขาวินัย”
คือ การระงับต่อหน้า ในสีมาเดียวกัน
แต่สงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ถือสังวาสเดียวกัน
คือ “มหานิกาย” กับพระพุทธอิสระ

2.การบวชของพระพุทธอิสระ
บวชโดยพระอันดับจากคณะสงฆ์ไทย
มีพระคู่สวด พระอุปัชฌาย์ที่มาจากคณะสงฆ์ไทย
ภายในอุโบสถ สีมา และใช้หนังสือสุทธิรับรองความเป็นพระ
ที่ออกจากคณะสงฆ์ไทย ฝ่ายมหานิกาย
จึงถือเป็น “สมานสังวาส” ไม่ใช่
 “นานาสังวาส”  อย่างที่เข้าใจ
และพระพุทธอิสระนำมากล่าวอ้างไม่ได้
ว่า “ไม่เกี่ยวข้องกัน”

3.ส่วน “ปัพพาชนียกรรม” นั้น
เป็นการขับออกไปแบบถาวร ตัดขาดไปเลย
เป็นขั้นตอนที่ 2 คือ หากพระพุทธอิสระ
ยังไม่สำนึกผิดอีก ยังคงมีพฤติกรรมดื้อด้าน
หยาบคายตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์

ไม่หยุดหย่อน ก็ให้ลงโทษสถานหนัก คือประกาศ "ปัพพาชนียกรรม"
ขับไล่ออกจากหมู่สงฆ์
สิ้นสุดความเป็นพระในหมู่คณะ

จากนี้ไป..เมื่อพระพุทธอิสระจะไปทำอะไร
ก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องของบุคคล
การกระทำนั้นไม่เกี่ยวกับคณะสงฆ์อีกต่อไป!!

และนี่คือผลงาน Masterpiece ระดับ platinum
ที่ทำให้พระพุทธอิสระ ก้าวข้ามความถูกต้องดีงาม
ของสมณเพศ มาเหยียบยืนบนเวทีหายนะ
อันเป็นที่แซ่ซ้อง ว่าช่างสาสมแก่
การสวดถวายอุกเขปนียกรรม และปัพพาชนียกรรม
จากคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินอย่างแท้จริง
 โมฆบุรุษผู้ว่างเปล่าจากกุศลธรรมเยี่ยงพุทธอิสระ
เป็นจุดด่างพร้อยของพระศาสนา เป็นกาฝากของหมู่สงฆ์
 และเป็นรอยร้าวของสังคม
การลงอุกเขปนียกรรม และปัพพาชนียกรรม
เพื่อไม่ต้องมาข้องเกี่ยวกับคณะสงฆ์อีกต่อไป
คือทางรอดของวิกฤติศรัทธา
นำพาพระพุทธศาสนาไปสู่ความมั่นคงอย่างแน่นอน!


ติดตามบทสัมภาษณ์ ทั้งภาพและเสียง Click > พระพุทธอิสระ
ติดตามข้อมูลเชิงลึกได้ที่ Fb Click > เจ้าคุณเบอร์ลิน
ขอบคุณการ์ดภาพ Fb อาณาจักรไบกอน Returns

เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพัน
----------------------------------
กรณีธรรมกาย : คำสอนคุณครูไม่ใหญ่(หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
กรณีธรรมกาย : White Knight
กรณีธรรมกาย #จูราสสิคสยาม
กรณีธรรมกาย : ความลับระดับ Top secret !
กรณีธรรมกาย : รวมข้อแท้จริง ทุกกรณีวัดพระธรรมกาย DHAMMAKAYA FACTSHEETS
กรณีธรรมกาย : #โรงละครสยาม
กรณีธรรมกาย : เบื้องหลังการให้ร้ายวัดพระธรรมกาย
กรณีธรรมกาย : ความจริงวันนี้ วัดพระธรรมกาย 
กรณีธรรมกาย : แถลงการณ์คดีพิเศษ !
กรณีธรรมกาย : กรณีเกี่ยวข้องวัดพระธรรรมกาย
กรณีธรรมกาย : Buddhism under crisis
กรณีธรรมกาย : รักพระพุทธศาสนา
กรณีธรรมกาย : รวมข้อแท้จริงทุกกรณี! อุกเขปนียกรรม และปัพพาชนียกรรม เขามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? อุกเขปนียกรรม และปัพพาชนียกรรม เขามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? Reviewed by สารธรรม on 05:41 Rating: 5

144 ความคิดเห็น:

 1. ผู้เขียนนำเสนอข้อมูลได้ ชัดเจน แจ่มแจ้งจริงหนอ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศที่ลุกยืนหยัดปกป้องพระพุทธศาสนา ขับคนพาล มีพฤติกรรมที่ทำให้พระศาสนาเสื่อมเสียไม่ให้แสดงกฤติกรรมก้าวร้าวทำสิ่งที่มิใช่ธุระของสงงฆ์ค่ะ


  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ชัดเจนแจ่มแจ้งมากๆค่ะ ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ที่ลงโทษบุคคลเช่นนี้ที่ทำให้เสียภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ประเทศไทย ซึ่งเป็นเมืองพุทธ เจ้าค่ะ

   ลบ
  2. เนื้อหาชัดเจนมาก อยากให้ ปชช.ที่ยังไม่ลืมตาได้อ่าน

   ลบ
  3. ท่านรีบออกไปเถอะค่ะแผ่นดินจะได้สูงขึ้นพุทธศาสนาจะได้สว่างไสว

   ลบ
  4. ดูแล้วหัวใจสลาย ทำขนาดนี้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายมากมายศีล 5 ก็ไม่เหลือแล้วอย่าว่าแต่ศีล 227 ข้อเลย อาศัยผ้าเหลืองเพื่อให้นานาประเทศเข้าใจพระสงฆ์ผิดเหมือนมีอะไรเคลือบแคลงน่าสงสัยว่ามีอะไรซ่อนเร้นอยู่อีกหรือไม่เพื่อเป็นการทำให้พระพุทธศาสนามัวหมอง

   ลบ
  5. ทำสิ่งที่ต้องทำทุกอย่างชัดเจน

   ลบ
  6. เนื้อหาชัดเจนมาก อยากให้ได้อ่านกันทั่วประเทศ

   ลบ
 2. เรื่องนี้จะถูกจารึกไว้ใน Social ไปอีกนับพันปี

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เนื้อหาชัดเจนมาก อยากให้ได้อ่านกันทั่วประเทศ

   ลบ
 3. ได้ทราบอย่างชัดเจนมากค่ะ ขออนุโมทนาบุญ สาธุๆๆค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  2. เนื้อหาชัดเจนอยากให้อ่านทั่วโลก สาธุๆๆๆ

   ลบ
 4. ได้ทราบอย่างชัดเจนมากค่ะ ขออนุโมทนาบุญ สาธุๆๆค่ะ

  ตอบลบ
 5. เห็นการกระทำของท่านสุวิทย์ชัดกันทั้งประเทศ แต่ รบ.คสช.กลับเข้าข้างและให้การสนับสนุน อย่างนี้หมายความว่าอย่างไร มีใครสงสัยบ้างครับ

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. พระอย่างนี้ไม่สมควรกราบไห้วทำไหนบา้นเมืองพินาศไม่เหมือนหลวงพ่อเรามีลูกศิษย์นับลา้นๆคนทั่วประเทศและต่างประเทศอีกมายสาธุการเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 8. ทำไม DSI เขาแยกไม่ออกนะ ว่าใครเป็นยังไง ข้อมูลก็ชัดเจนขนาดนี้แล้ว

  ตอบลบ
 9. ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร

  ตอบลบ
 10. ศัพท์แสงทางภาษาบาลี อาจฟังดูไม่คุ้น ขอบคุณบทความที่นำความหมาย มาเล่าให้ฟังอย่างง่ายๆ บทลงโทษของคณะสงฆ์ต่อพระพุทธอิสระ โมฆบุรุษเช่นนี้เป็นประดุจตัวบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธต้องรีบทำความเข้าใจ

  ตอบลบ
 11. Our venerable monks who practice righteousness according to the Dhamma-Vinaya have the right to come out and defend the Sangha against lawlessness.

  ตอบลบ
 12. ขออนุโมทนาบุญในความรู้ครับ

  ตอบลบ
 13. บรรพชิตผู้ฆ่าสัตว์อื่น เบียดเบียนสัตว์อื่น ไม่ชื่อว่าสมณะเลย

  ตอบลบ
 14. ชาวพุทธควรศึกษาข้อมุลที่ถูกต้อง ไม่ใช่ใครเป็นพวกตัวเองก้เชื่อถือเหมือนคนตาบอด

  ตอบลบ
 15. พระเจ้าช่วย วีรกรรม ช่างมากมาย เยี่ยงนี้!!!!!!!!!

  ตอบลบ
 16. ชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งนัก

  ตอบลบ
 17. เขียนได้ชัดเจน เข้าใจได้ดีค่ะ อนุโม่นาบุญนะคพ

  ตอบลบ
 18. ไม่มีความเป็นพระแล้ว เป็นแค่นักปลุกระดมธรรมดาๆคนหนึ่ง

  ตอบลบ
 19. อนุโมทนาบุญครับ

  ตอบลบ
 20. ชัดเจนครับ แค่ใช้ชื่อพุทธอิสระนี้ก็ผิดธรรมมากแล้วเพราะเอาชื่อของพระพุทธเจ้ามาใช้โดยที่ตัวเองไม่มีความยำเกรงในพระศาสดา จึงทำให้ไม่ยำเกรงต่อ พระสงฆ์สาวกของพระศาสดาไปด้วย ที่สำคัญ คนแบบนี้ไม่สมควรอยู่ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะดื้อรั้น ว่ายาก ตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์

  ตอบลบ
 21. พระภิกษุมีระบบระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เรื่องของพระจึงควรให้พระจัดการ ฆราวาสซึ่งถือศีลน้อยกว่า ไม่ควรก้าวก่าย

  ตอบลบ
 22. เขียนได้ คม ชัด ลึก เข้าใจง่าย ต้องให้ผู้มีปัญญาได้รับข้อมูลนี้ด้วย

  ตอบลบ
 23. ควรยริโภคให้ดีไตร่ตรองข่าวนี้นจริงหรือเท็จประเมินค่าด้วยตัวเองก่อน

  ตอบลบ
 24. ควรยริโภคให้ดีไตร่ตรองข่าวนี้นจริงหรือเท็จประเมินค่าด้วยตัวเองก่อน

  ตอบลบ
 25. น่าละอายยิ่งนัก พระธรรมช่วยยกจิตใจผู้ปฏิบัติให้สูงขึ้น แต่ทำไมท่านถึงมีจิตใจที่ตกต่ำได้ถึงเพียงนี้

  ตอบลบ
 26. ชัดเจนมาก คนไม่เห็น กรรมเห็นและติดตาม

  ตอบลบ
 27. เห็นฝ่ายรัฐบอกว่า คณะสงฆ์จะกระทำสิ่งใดกับคุณอิสระก็ได้ ฝ่ายรัฐไม่ขอเกี่ยวข้อง ดังนั้น ผมเห็นว่า คณะสงฆ์กระทำการอย่างใดไปแล้ว คือ การขับเขาออกจากการคณะสงฆ์ ดังนั้น ต่อไปถ้าเขาแสดงความเห็นอะไรที่ขัดแย้งสงฆ์ขึ้นมา ฝ่ายรัฐไม่ควรอ้างว่า สงฆ์ขัดแย้งกันอยู่นะครับ เพราะเขาไม่ใช่คนของสงฆ์แล้ว การแสดงความเห็นอะไรของเขา ไม่เกี่ยวกับสงฆ์ หวังว่ารัฐคงชัดเจนในประเด็นนะ

  ตอบลบ
 28. กราบถวายคณะสงฆ์ไทยทั้งแผ่นดิน
  ขอให้ธรรมะชนะอธรรมเร็วพลันเทอญ

  ตอบลบ
 29. สาธุ ชัดเจนแจ่มแจ้ง ถูกต้องที่สุด ค่ะ

  ตอบลบ
 30. พระพุทธศาสนาในประเทศไทยคงจะเจริญรุ่งเรืองกว่านี้เป็นแน่หากไม่มีพระเดรฉานวิชชาเยี่ยงนี้

  ตอบลบ
 31. พระป่วนเมืองก่อกวนสังมลฑณ สมควรขับออกจากหมู่พวก เพราะจะพาเสื่อมเสียกันทั้งหมด เหมือนปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งเข่ง

  ตอบลบ
 32. ไม่น่าเลย
  ไม่น่าทำให้ศาสนาด่างพร้อยเพราะคนๆเดียวเลย

  ตอบลบ
 33. ผู้ที่อยู่ร่วมกันได้ ต้องมีอธิศีล คือเสมอกันด้วยศีล คนดีมีศีลธรรมอยู่ร่วมกับโจรร้ายกาลีแผ่นดินไม่ได้ฉันใด คณะสงฆ์ก็อยู่ร่วมกับนายสุวิทย์ ทองประเสริฐไม่ได้ฉันนั้น

  ตอบลบ
 34. ยกพระพุทธศาสนา เอาความไม่ถูกต้องออกไปให้หมด ใก้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองในประเทศสุ่คนรุ่นหลัง

  ตอบลบ
 35. บรรพชิตผู้ฆ่าสัตว์อื่น เบียดเบียนสัตว์อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย

  ตอบลบ
 36. ข้อมูลชัดเจน...ความจริงก็คือความจริงค่ะ

  ตอบลบ
 37. ใช่เลยถูกต้องเลย
  บรรพชิตผู้ฆ่าสัตว์อื่น เบียดเบียนสัตว์อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย เขาไม่ใช่พระ เป็นอลัชชีอิสระ ออกไปจากพระพุทธศาสนาเถอะ อย่าช้า

  ตอบลบ
 38. ท่านรู้พระธรรมวินัยดีเช่นนี้หรือ จิตใจท่านเป็นอย่างไร ไม่กล้าคิด พระพุทธศาสนาอยู่ในมือแบบนี้ ช่างน่ากลัว ใครสนับสนุนท่าน ใครยังเลื่อมใสท่าน คงมือบอดไปด้วยกัน กรรมของท่าน

  ตอบลบ
 39. อิสระจริงๆ ไม่มีใครเกิน ทำอะไรมีอภิสิทธิ์อยู่เหนือกดหมายบ้านเมือง

  ตอบลบ
 40. ชัดเจนแจ่มแจ้งแดงเจ๋...เลยเจ๊า ใครทำดีย่อมได้รับผลดี ใครทำชั่วก็ต้องได้รับของกรรมชั่วเป็นแน่แท้

  ตอบลบ
 41. ขอขมาสงฆ์เถอะกรรมหนักจะได้เป็นเบาหรือหมดไป กรรมจริง

  ตอบลบ
 42. ⭐ความดี คนดีทำง่าย คนชั่วทำยาก⭐
  ⚫ความชั่ว คนชั่วทำง่าย คนดีทำยาก⚫
  <>

  พระสุวิทย์เพียงแค่ห่มผ้าเหลืองไว้ป้องกันเท่านั้น กิจของสงฆ์ที่ควรทำไม่ทำ แต่กำลังทำให้องค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย เสียชื่อเสียง ซึ่งเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก ทำให้สงฆ์แตกแยก ประพฤติชั่ว ปฏิบัติชั่ว ผิดพระธรรมวินัยมาตลอด เป็นผู้นำม๊อบสั่งทำร้ายประชาชนถึงกับเสียชีวิต บาดเจ็บ ถึงขั้นพิการ ทำร้ายประเทศไทย ทำร้ายพุทธศาสนา ชอบทำแต่เรื่องชั่วๆ

  ตอบลบ
 43. ใช่
  โมฆบุรุษผู้ว่างเปล่าจากกุศลธรรมเยี่ยงพุทธอิสระ
  เป็นจุดด่างพร้อยของพระศาสนา เป็นกาฝากของหมู่สงฆ์
  และเป็นรอยร้าวของสังคม
  การลงอุกเขปนียกรรม และปัพพาชนียกรรม
  เพื่อไม่ต้องมาข้องเกี่ยวกับคณะสงฆ์อีกต่อไป
  คือทางรอดของวิกฤติศรัทธา
  นำพาพระพุทธศาสนาไปสู่ความมั่นคงอย่างแน่นอน!

  ตอบลบ
 44. ให้เหตุผลและภาพประกอบที่ชัดเจนอย่างยิ่งครับ เข้าใจแจ่มแจ้งมากว่าทำไมคณะสงฆ์จึงต้องทำกับคนลวงโลกผู้นี้

  ตอบลบ
 45. กฏที่ไม่มีเอียง กฏที่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีเอียง...รอติดตามผู้สร้างกรรมทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรง...เร็วๆนี้แน่นอน

  ตอบลบ
 46. เป็นคนที่น่ากลัวอย่างยิ่ง เพราะได้ตายไปจากคุณงามความดีอย่างสิ้นเชืง

  ตอบลบ
 47. จิตใจพุทธอิสระไม่ใช่พระแล้วค่ะ ไม่มีปรากฏความเมตตาเลย มีแต่ใครขวางก็ฆ่าทิ้ง โหดจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 48. สิ่งที่ท่านไม่ใช่กิจของสงฆ์แม้ซักนิด แต่รัฐบาลทหาร Dsiกลับมองไม่เห็นซำยังนับถือกราบไหว้หนุนหลังให้ทำสิ่งผิดๆ โดยไม่มอง ไม่ฟังเสียงของคนทั้งประเทศ ท่านจะบริหารประเทศไทยให้ไม่ถอยหลังได้เช่นไร ไม่ให้คนไทยกลัวความเผด็จการของท่านได้เช่นไร

  ตอบลบ
 49. สิ่งที่ท่านไม่ใช่กิจของสงฆ์แม้ซักนิด แต่รัฐบาลทหาร Dsiกลับมองไม่เห็นซำยังนับถือกราบไหว้หนุนหลังให้ทำสิ่งผิดๆ โดยไม่มอง ไม่ฟังเสียงของคนทั้งประเทศ ท่านจะบริหารประเทศไทยให้ไม่ถอยหลังได้เช่นไร ไม่ให้คนไทยกลัวความเผด็จการของท่านได้เช่นไร

  ตอบลบ
 50. ไม่น่าเชื่อว่าพุทธะอิสระมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรทำไมรัฐบาลยังปล่อยไว้ ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน

  ตอบลบ
 51. ชัดเจนมากค่ะคนดีดีเขาไม่ทำค่ะ

  ตอบลบ
 52. สายการเมือง ไม่ได้ปกป้อง ชาวพุทธแต่อย่างได

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ6 เมษายน 2559 06:49

  เห็นชัดแจ่มแจ้งจริงหน่อ เห็นไม๊ล่ะ ว่าท่านอิสระใหญ่แค่ไหน ดูเขาองอาจทุกที่ทุกสถาน ดูแววตาเขาสิค๊ามีความมั่นใจมากแค่ไหน เขาไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ไม่เกรงกลัวต่อคำตักเตือนของใครเลย เพราะเขารู้ว่าไม่มีใครมาทำอะไรเขาได้ เพราะเขามีแบ็คใหญ่ๆๆ เขาถึงกล้าท้าทาย มีความมั่นใจจริงๆ

  ตอบลบ
 54. เป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจนะคะ

  ตอบลบ
 55. เป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจนะคะ

  ตอบลบ
 56. คนไทยขี้ลืมค่ะ จำไม่ได้แล้วว่าใครทำอะไรแย่ๆไว้บ้าง
  ขอบคุณที่ช่วยฟื้นความจำค่ะ

  ตอบลบ
 57. คนไทยขี้ลืมค่ะ จำไม่ได้แล้วว่าใครทำอะไรแย่ๆไว้บ้าง
  ขอบคุณที่ช่วยฟื้นความจำค่ะ

  ตอบลบ
 58. พฤติกรรมขนาดนี้แล้วยังอยู่ได้ ให้มันรู้กันไป

  ตอบลบ
 59. ถ้าดีจริง เค้าคงไม่ขับออกจากหมู่สงฆ์ดอกค่ะ

  ตอบลบ
 60. ชัดเจน อิสระมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหมือนสมณะผู้สงบ

  ตอบลบ
 61. รายละเอียดดีครับ อธิบายได้ดีสำหรับเหตุการณ์ที่หลายๆ คนไม่เข้าใจ ว่าอะไรคือ "กิจหรือไม่ใช่กิจที่พระสงฆ์พึงกระทำ"

  ตอบลบ
 62. แม้แต่ศีลห้ายังไม่มี ทำไมเขาไม่พิจารณาตัวเองเลยว่าก่อความชั่วไว้อย่างไร ดูภาพผู้มีอำนาจไปเคารพกราบไหว้เขาแล้ว บอกไม่ถูกค่ะว่าเกิดอารมณ์อะไร บอกได้อย่างหนึ่งว่าตอนนี้ทุกคนก็รับรู้แล้วว่าใครหนุนหลังเขา

  ตอบลบ
 63. ดีจังค่ะ ที่คณะสงฆ์ท่านได้ทำถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย แต่อีกฝ่ายคงไม่สนใจหรอกค่ะ

  ตอบลบ
 64. ขอบพระคุณผู้ที่เอาความจริงมาเปิดเผยครับ

  ตอบลบ
 65. สุดๆแล้ว ขอบคุณเหลือเกินที่ทำเรื่องนี้ออกมา อยากรู้ว่าโยมจะประกาศอะไรกับพระสุวิทย์ได้มั่ง สุดทนเหมือนกัน

  ตอบลบ
 66. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงวางแบบแผนการจัดการกับพระสงฆ์ที่กระทำผิดบ่อย ๆ ไว้ชัดเจน และยังเปิดโอกาสให้แก้ไขปรับปรุงตนเอง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพระพุทธศาสนาสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ภาคใต้ และอีกหลาย ๆ แห่ง ที่เมตตาให้โอกาสพระพุทธอิสระ แต่ไม่รู้ว่าท่านจะยอมรับความเมตตากรุณาของคณะสงฆ์หรือไม่ ช่างน่าเป็นห่วงพระพุทธศาสนาว่าจะต้องบอบช้ำและมัวหมองไปอีกนาน

  ตอบลบ
 67. ชัดเจนแล้วควรลงโทษ พุทธอิสระ ตามพระธรรมวินัย เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 68. ชัดเจนแล้วควรลงโทษ พุทธอิสระ ตามพระธรรมวินัย เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 69. การนำเสนอข้อมูลครบถ้วนแบบนี้ สมควรเป็นเยี่ยงอย่างแก่สื่อสารมวลชนไทยยุคนี้และยุคหน้า เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งประเทศไทย

  ตอบลบ
 70. สังคมรู้แจ้งแบบนี้ ถ้าเป็นเด็ก เด็กก็ยังคิดได้ ว่าไม่ควรอยู่เป็นสงฆ์ต่อไป

  ตอบลบ
 71. บุคคลนี้ทำสงฆ์แตกยาก มีอเวจีมหานรกรองรับ

  ตอบลบ
 72. ขอบคุณครับที่นำความจริงมาเปิดเผยได้อย่างละเอียดและแจ่มแจ้งไม่มีข้อกังขาใดๆ อย่าว่าแต่เกียรติของความเป็นพระของพุทธอิสระเลย แม้แต่เกียรติของความเป็นคนก็ไม่สมควรมี

  ตอบลบ
 73. โอ้ ทำได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือ ไม่ใช่สมณกิจนี่นา สื่อออกมาได้ชัดเจนดีค่ะ

  ตอบลบ
 74. ท่านควรหยุด แล้วมองตัวเองว่าหมู่สงฆ์ทำอย่างนี้กับท่านได้อย่างไร การกระทำของท่านสมเป็นสมณะแล้วหรือ

  ตอบลบ
 75. สมควรที่สงฆ์จะทำอุกเขปนียกรรม

  ตอบลบ
 76. โมฆบุรุษโดยสมบูรณ์จริงๆ
  อามิตตาพุด

  ตอบลบ
 77. ชัดเจนมาก กรรมสุดๆ

  ตอบลบ
 78. ชัดเจน และถูกต้องที่สุด ....กราบอนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ทั่วไทย ที่ปกป้องพระพุทธศาสนา เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 79. อยากให้ทุกคนได้ตื่นมารับรู้ เจ้าตัวไม่ยอมรับแต่หากว่าสังฆมณฑลร่วมแรงกัน ย่อมต้องสำเร็จไปได้ด้วยดี คนๆนี้ไม่ควรใช้จีวรมาห่มอีกต่อไป สำหรับดิฉันเองคนๆนี้ไม่ใช่พระในสายตามานานแล้ว วัตรก็ไม่ได้ กมลสันดาน.... เลวทรามต่ำช้าจริงๆ

  ตอบลบ
 80. น่ากลัวพระรึโจร ยังงี้ยังมาปกป้องอีก ตามืดบอดกันรึอย่างไร

  ตอบลบ
 81. พุทธอิสระ ควรถอดผ้าเหลืองออกได้แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 82. แจ่มแจ้งชัดเจนมาก ขอขอบคุณผู้เขียนอย่างมากที่นำเรื่องราวของโมฆบุรุษผู้แฝงตัวมาเป็นเหลือบในพระพุทธศาสนามารวมไว้ในที่เดียวและจัดลำดับให้เห็นชัดเจนขึ้น

  ตอบลบ
 83. ขอขอบคุณในรายละเอียด ทำให้เข้าใจยิ่งขึ้น

  ตอบลบ
 84. เข้าใจมากขึ้นเลยว่าทำไมต้องทำ

  ตอบลบ
 85. ภาพชัดเจนมาก แต่ขาดภาพธรณีสูบพระเทวทัตนะคะ

  ตอบลบ
 86. ขอบคุณที่อธิบายได้ชัดเจนเห็นภาพเลยค่ะ

  ตอบลบ
 87. ชัดเจน แจ่มแจ้งมากครับ

  ตอบลบ
 88. พุทธอิสระทำขนาดนี้ไม่ควรที่จะครองผ้าเหลืองและไม่ควรเรียกคำแทนตนว่า หลวงปู่

  ตอบลบ
 89. ชัดเจนทุกเรื่องและทุกสิ่งที่ทำ หนีกฏแห่งกรรมได้ยาก

  ตอบลบ
 90. เทวทัตของเทวทัตอีกทีไร้ยางอายจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิต อยู่ลิ้มรสกายมนุษย์ให้คุ้มค่านะกับเวลาที่เหลือ เพราะต่อจากนั้นจนถึงอีกกาลนานจะไม่ได้กลับมาใช้อีกแน่นอน เกิดเป็นอย่างอื่นแทน

  ตอบลบ
 91. เมื่อคนพาลมาอยู่ในรูปแบบนี้ถือว่าอันตรายต่อพระพุทธศาสนามากเขาไม่ค่อยทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาสักเท่าไรมีแต่จะทำลายให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลงทุกวันคณะสงฆ์ทุกรูปต้องร่วมพลังเป็นหนิ่งเดียวเพื่อขับไล่คนพาลออกไปจากวงการสงฆ์

  ตอบลบ
 92. เมื่อคนพาลมาอยู่ในรูปแบบนี้ถือว่าอันตรายต่อพระพุทธศาสนามากเขาไม่ค่อยทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาสักเท่าไรมีแต่จะทำลายให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลงทุกวันคณะสงฆ์ทุกรูปต้องร่วมพลังเป็นหนิ่งเดียวเพื่อขับไล่คนพาลออกไปจากวงการสงฆ์

  ตอบลบ
 93. โมทนาบุญกับผู้เขียนด้วยนะครับ นำเสนอข้อมูลตรง ชัด เจ่มเเจ้งมากเลย

  ตอบลบ
 94. กรรมสมัยนี้ ส่งผลเร็วจริง เห็นกันในชาตินี้เลย

  ตอบลบ
 95. การกระทำขอพุทธอิสระชัดเจนมาก หากท่านไม่อยากอยู่ในกฏอยู่ในธรรมวินัยก็ควรจะเป็นฆารวาส จะได้ไม่เป็นที่ครหา

  ตอบลบ
 96. ชัดเจน ไม่ต้องอธิบายุอะไรกันอีกแล้ว มืด กับ สว่าง, ดำ กับ ขาว เห็นชัดเจนค่ะ

  ตอบลบ
 97. ใครที่ยังเห็นว่าพุทธอิสระดี มีความเป็นพระอยู่ เข้าใจว่าไม่มีตา ตาเสีย

  ตอบลบ
 98. คำตอบง่ายๆ ที่มาถึงจุดนี้ ก็เพราะพุทธะอิสระ ดำรงตนไม่สมเป็พระ ร่วมเดินขบวน ร่วมปิดถนน ร่วมทำร้ายคน ตบทรัพย์ออกสื่อ ข่มขู่ ฟ้องร้องคนขึ้นโรงพักไปทั่ว เหมือนฆราวาสมากกว่าพระสงฆ์ พระผู้ใหญ่ว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ไม่ฟัง ไม่มีความเคารพสักนิด หัวดื้อ มีอาบัติมาก คนพาล ผิดซ้ำเเล้วซ้ำเล่า มันเป็นการยุยงให้สงฆ์แตกเเยก เป็นโทษร้ายเเรงมาก การมาถึงอุกเขปนียกรรม และปุพพาชนียกรรม ต้องขับออกจากสงฆ์ จุดๆนี้ย่อมสมควรเเล้ว

  ตอบลบ
 99. คำตอบง่ายๆ ที่มาถึงจุดนี้ ก็เพราะพุทธะอิสระ ดำรงตนไม่สมเป็พระ ร่วมเดินขบวน ร่วมปิดถนน ร่วมทำร้ายคน ตบทรัพย์ออกสื่อ ข่มขู่ ฟ้องร้องคนขึ้นโรงพักไปทั่ว เหมือนฆราวาสมากกว่าพระสงฆ์ พระผู้ใหญ่ว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ไม่ฟัง ไม่มีความเคารพสักนิด หัวดื้อ มีอาบัติมาก คนพาล ผิดซ้ำเเล้วซ้ำเล่า มันเป็นการยุยงให้สงฆ์แตกเเยก เป็นโทษร้ายเเรงมาก การมาถึงอุกเขปนียกรรม และปุพพาชนียกรรม ต้องขับออกจากสงฆ์ จุดๆนี้ย่อมสมควรเเล้ว

  ตอบลบ
 100. ชัดเจน. ในการกระทำเหล่านั้น. ขอบคุณที่ค่ะ

  ตอบลบ
 101. ชัดเจน. ในการกระทำเหล่านั้น. ขอบคุณที่ค่ะ

  ตอบลบ
 102. ชัดเจนจริงๆ ขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับผู้เขียนค่ะ

  ตอบลบ
 103. อนุโมทนาบุญกับข้อมูลที่ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องของคำว่า อุกเขปนียกรรม และปัพพาชนียกรรม ด้วยค่ะ
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม กรรมใดใครก่อก็ย่อมต้องได้รับกรรมนั้น สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 104. สงฆ์แตกกัน ดีหรือเช่นไร

  ตอบลบ
 105. อนุโมทนาบุญกับผู้ให้ความกระจ่างแจ้งชัดเจนค่ะ
  ควรจะเรียกนายสุวิทย์ ตั้งแต่ไปปลุกรดมคนไป
  ปิดถนนแล้วค่ะ


  ตอบลบ
 106. อนุโมทนาบุญกับผู้ให้ความกระจ่างแจ้งชัดเจนค่ะ
  ควรจะเรียกนายสุวิทย์ ตั้งแต่ไปปลุกรดมคนไป
  ปิดถนนแล้วค่ะ


  ตอบลบ
 107. ผมภูมิใจในคณะสงฆ์ไทย ที่มีความแกล้วกล้า อาจหาญ ในการตัดเนื้อร้ายของพระพุทธศาสนาออกไป และขอแสดงความยินดีและถวายกำลังใจให้แก่คณะสงฆ์ไทย ให้ยืนหยัดปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาด้วยความถูกต้องดีงามเช่นนี้ตลอดไปครับ สาธุๆๆๆๆๆ.....

  ตอบลบ
 108. ข้อมูลดีมากเลย รู้ไว้ว่า พระต้องชนะมาร

  ตอบลบ
 109. ให้ข้อมูลชัดเจนขอบคุณมากครับ!

  ตอบลบ
 110. ให้รายละเอียดได้ชัดเจนดีมากค่ะ เห็นด้วยทุกประเด็นค่ะ

  ตอบลบ
 111. ความลับที่ถูกเปิดเผย ของนายพุทธอิสระ แม้แต่ศีล 5 นายยังรักษาไว้ไม่ได้แต่ยังครองผ้าเหลืองอยู่อีกหรือนี่ มันก็เป็นได้แค่ผ้าเหลืองห่มกรวยเท่านั่นเองหมดสิ้นจากความเป็นพระแล้ว

  ตอบลบ
 112. เนื้อหาชัดเจนมาก อยากให้ได้อ่านกันทั่วประเทศ
  ดีใจที่ได้รู้ข้อมูลแบบนี้

  ตอบลบ
 113. แค่การเลือกอาจารย์ก็รู้ว่าศิษย์เป็นคนเช่นไร แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด บ้านเมืองถึงเป็นอย่างนี้ไง

  ตอบลบ
 114. ชัดเจนแาราชิกตั้งแต่ไปรีดไถเงินโรงแรม อีกทั้งมีหมายจับ ทำไม DSI ไม่ไปดำเนินการ กลับมาหาเรื่องกับผู้บริสุทธิ์

  ตอบลบ
 115. ชัดดดด ... เลยยยย

  ตอบลบ
 116. ชัดเจนค่ะ สาธุๆๆ จริงๆชัดเจนตั้งนานแล้ว แต่พอดีเป็นอาจารย์ของท่านนายกปายุดฮ่ะ เลยยังเดินลอยหน้าลอยตาไม่มีใครกล้าจับ ได้จนถึงทุกวันนี้

  ตอบลบ
 117. ชัดเจนค่ะ สาธุๆๆ จริงๆชัดเจนตั้งนานแล้ว แต่พอดีเป็นอาจารย์ของท่านนายกปายุดฮ่ะ เลยยังเดินลอยหน้าลอยตาไม่มีใครกล้าจับ ได้จนถึงทุกวันนี้

  ตอบลบ
 118. ท่านทำตัวของท่านเองแท้ พุทธอิสระ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

  ตอบลบ
 119. ข้อความทั้งหมด พยานหลักทาน มีมากมาย แต่ทำไมครับ กฏหมายไทยไม่ทำอะไร รอไรอยู่ ความยุติธรรมอยู่ตรงไหนครับ

  ตอบลบ
 120. บทความชัดเจนแจ่มแจ้งชัดมากๆ ขอบคุณทุกบทความ. ทำให้ได้รู้มากมาย คนธรรมดายังรักษาศีลห้าได้ ครอบครัวยังต้องมีศีลเสมอกันจึงอยู่ด้วยกีนอย่างมีความสุข

  ตอบลบ
 121. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2559 15:29

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.