จับสึกโมเดล.! แรงสะท้อนการไล่ล่ากวาดล้างพุทธจักรภัยคุกคามศาสนาของ
บรรพบุรุษไทย ที่ชาวพุทธ
เผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้
ทั้งการสร้างสถานการณ์ความรุนแรง สร้างสถานการณ์ให้เกิดความเกลียดชัง..พระสงฆ์
มหกรรมไล่ล่าหาความผิด
กับวัด กับพระสงฆ์ ทั้งในป่า 
และในเมือง คือภาพลักษณ์
ของการกวาดล้างพุทธจักร
ที่ต้องจารึกเป็นประวัติศาสตร์

ว่าทำไม ?

พระสงฆ์จึงถูกกระทำราวกับ
ท่านเป็นผู้ร้ายในคดีอุกฉกรรจ์

ถ้าวัดพระธรรมกายโดนทำอย่างนี้ แล้ววัดเล็กๆ น้อยๆ จะเหลืออะไรโยม ?
เหตุการณ์ที่คุณกำลังจะอ่าน
ต่อไปนี้คือผลสะท้อนอัน
ย้อนแย้งกับความจงใจ
บ่อนทำลายพระพุทธศาสนา 
และพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ ..!

อะไร.?
ที่ทำให้ไม่ง่าย ไม่จบตามสูตร

 วันที่ 17 สิงหาคม 2559 

พระสงฆ์ 5 จังหวัดอีสาน
เดินทางมาถวายกำลังใจ
พระเทพญาณมหามุนี
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
จำนวนกว่า 200 รูป จากจังหวัด

ขอนแก่น , อุดรธานี 
หนองคาย , มหาสารคาม 
และจังหวัดเลย 

พระครูโชติรัตนากร 
รองเจ้าคณะอำเภอผาขาว 
เจ้าอาวาสวัดจอมมณี จ.เลย 

" วันนี้มาให้กำลังใจหลวงพ่อ
ธัมมชโย และอยากฝากบอก
ญาติโยมที่ฟังข่าวทางบ้าน
บางคนก็เข้าใจผิด คนที่ไม่ได้
มาสัมผัสกับวัดเลยก็จะไม่รู้
ว่าหลวงพ่อของพวกเรา
เป็นอย่างไร ?

หลวงพ่อธัมมชโยนั้นทุ่ม

ชีวิตเป็นเดิมพันเพื่องาน
พระพุทธศาสนาตลอดมา 

และอย่าไปเชื่อคนอื่นให้
พิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผล
ในสิ่งนั้นด้วยปัญญาของเราเอง " พระครูปริยัติพัฒนคุณ
เจ้าอาวาสวัดหัวช้าง 
เจ้าคณะตำบลกุดจับ 
จ.มหาสารคาม

" การที่วัดพระธรรมกายได้ถูก
กล่าวหาเรื่องราวต่างๆ 
ในทางลบนั้น..

เป็นเรื่องที่โดนกลั่นแกล้ง

กันมากกว่าญาติโยม .!

เพราะว่าหลวงพ่อธัมมชโย

ท่านทำคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนาด้วยจิตใจตั้งมั่น 
วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย มีพระสงฆ์
จำนวนมาก ศรัทธาญาติโยม
ก็มาทำบุญที่วัดพระธรรมกาย
ไม่ขาด 

ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย
เข้าใจว่า..

เรื่องของหลวงพ่อธัมมชโย 
ท่านมีจิตใจบริสุทธิ์ท่าน
ทำเพื่อพระพุทธศาสนา 

ตอนนี้พุทธศาสนาของเรา

กำลังถูกกลั่นแกล้งจากสิ่ง
รอบข้างหลายอย่างญาติโยม
ก็ต้องช่วยกันปกป้องพระสงฆ์
ช่วยกันปกป้องพระพุทธ
ศาสนาเอาไว้ 

ถ้าเราไม่เข้มแข็งไม่ปกป้อง

เขาจะทำลายจุดใหญ่ๆ เช่น
วัดพระธรรมกายก่อน
ถ้าทำลายได้ ?

พระพุทธศาสนาของเรา
ก็จะย่อยยับและเสื่อสลายไป 

ในที่สุด..
พระพุทธศาสนาก็จะ
ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย "คณะสงฆ์จาก 5 จังหวัดภาคอีสาน
เยี่ยมชมนิทรรศการ และภาพยนตร์ 5D
ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ


วันที่ 16 สิงหาคม 2559คณะสงฆ์จาก 9 จังหวัด 
ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันตก และภาคใต้ 
กว่า 300 รูป เดินทางมา
ถวายกำลังใจหลวงพ่อธัมมชโย 
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 

แพร่ , นครปฐม , ราชบุรี 
สุพรรณบุรี ,  กาญจนบุรี 
สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พระครูเกษมวัชรดิตถ์ 
วัดท่าไชยศิริ จ.เพชรบุรี 

" อยากฝากถึงชาวพุทธว่า.. 
ปัจจุบันสถานการณ์พุทธศาสนา
ถือว่ามีปัจจัยสุ่มเสี่ยงที่จะทำ
ให้เกิดภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็น

การสร้างสถานการณ์ความ
รุนแรง การสร้างสถานการณ์
ให้เกิดการเกลียดชังพระสงฆ์ 
ถ้าเราชาวพุทธ ..

ทั้งที่เป็นพระภิกษุ อุบาสก 
อุบาสิกา ตลอดจนญาติโยม
สาธุชนทุกๆ ท่าน

มีความสามัคคี ยึดมั่นในพระ
รัตนตรัย และร่วมแรงร่วมใจ
ป้องกันพระพุทธศาสนาแล้ว 
พระพุทธศาสนาก็จะอยู่กับเรา
ตลอดไป "พระครูปัญญาจินดาวัฒน์
เจ้าอวาสวัดพนมขวัญ จ.แพร่

" วันนี้ได้มีโอกาสเป็นบุญ
เป็นกุศลได้มาให้กำลังใจ 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระเทพญาณมหามุนี

ซึ่งหลวงพ่อธัมมชโยได้บวช
ตั้งใจอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธ
ศาสนา 

คือถ้าวัดธรรมกายโดนทำ
อย่างนี้ ในความคิดส่วนตัว
อาตมานะ แล้ววัดเล็กๆ น้อยๆ 
จะเหลืออะไรโยม ?

เพราะอย่างนั้นต้องมาช่วยกัน
เหมือนอย่างหลวงพ่อบอก ..

พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว.! พระอธิการสมพร ฉันทสุโภ
เจ้าอาวาสวัดศรีประชุมชน 
จ.ราชบุรี

" เหตุการณ์ต่างๆ เราก็รู้ดี
ที่มานี่คิดว่า..ดีแล้วถึงได้มา 
แล้วก็มาให้กำลังใจหลวงพ่อนะ
ให้หลวงพ่อสู้กับปัญหาต่างๆ 
ให้ท่านผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี

ดูตามข่าวก็น่าเห็นใจ ท่านก็

อาพาธมากยังทำกับท่าน
อย่างนี้ ลูกศิษย์ก็ไม่ทิ้งท่าน
นี่คือบารมี !

ก็ขอให้หลวงพ่อหายไวๆ จะได้

มาสร้างความดี
สร้างพระ สร้างลูกเณร 
สร้างญาติธรรม
ขออนุโมทนากับหลวงพ่อ "


พระครูภาวนาธรรมวิเทศ
เป็นผู้แทนพระเทพญาณมหามุนี
รับกระเช้าดอกไม้ จากคณะสงฆ์
ที่เดินทางมาถวายกำลังใจในครั้งนี้

คณะสงฆ์ 22 จังหวัดจากภาคใต้ 

อีสาน ตะวันออก เดินทางเข้า

วัดพระธรรมกายเพื่อถวายกำลังใจ

พระธัมมชโย


 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 

คณะสงฆ์ทุกรูปยังได้ร่วมกิจกรรม
พิมพ์พระของขวัญ รุ่นบรรลุธรรม
ชมภาพยนตร์ 5D และนิทรรศการ
ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก


คณะสงฆ์ 8 จังหวัดจากภาคใต้  
และ 2 จังหวัด ภาคอีสาน

จำนวนกว่า 120 รูป ได้เดินทางมา
ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
เพื่อถวายกำลังใจพระเดชพระคุณ
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

คณะสงฆ์ที่มาวันนี้มาจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช , ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี  , ภูเก็ต 
ตรัง  , กระบี่ 
พังงา , ระนอง
ศรีสะเกษ , สกลนคร


พระมหาวิเชียร อัคควิริโย
เจ้าอาวาสวัดแพร่ 
จ.นครศรีธรรมราช

" ด้วยความจริงใจของคนใต้นี่พูด
จากใจจริงว่าอยากให้หลวงพ่อ
หายป่วยไวๆ

หลวงพ่อท่านก็ได้ให้ความ
อุปถัมภ์ค้ำจุพระภิกษุสามเณร
เกือบทุกวัดในประเทศไทย 
และทั่วโลก 

พระพุทธศาสนาตอนนี้
โดนรุกรานเกือบทุกวัด
เกือบทุกจังหวัด
แม้แต่ภาคใต้เอง
ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน 

นี้คือเป็นปัญหาของวัดวา
อารามต่างๆ ถ้าเราช่วยกัน
ทำนุบำรุงพระพุทธ
ศาสนาอยู่ยั่งยืนอยู่ได้ "

 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 


คณะสงฆ์ 6 จังหวัด
ในภาคใต้ประกอบด้วย

พัทลุง  , สตูล
สงขลา , ปัตตานี
ยะลา , นราธิวาส

จำนวน 180 รูป เดินทางมา
ถวายกำลังใจ โดยตัวแทน
คณะสงฆ์ได้กล่าวเปิดใจถึง
ภัยคุกคามพระพุทธศาสนา
ขณะนี้ที่ใช้ " สื่อ " 

เป็นเครื่องมือในการโจมตี 
และทำลายพระพุทธศาสนา

ถึงแม้ว่าวัดพระธรรมกาย
จะเจอภัยต่างๆ มากมายแต่ก็
เป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักให้กับ
พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

ผู้แทนคณะสงฆ์
จาก 6 จังหวัดภาคใต้ ได้นำผัก
และผลไม้ประจำท้องถิ่นมาถวายด้วย


คณะสงฆ์กล่าวความในใจ
กรณีสถานการณ์ที่พระพุทธศาสนา
กำลังโดนรุกรานอย่างหนัก
โดยปราศจากความยุติธรรม 
และไม่เกรงกลัวต่อวิบากกรรม


พระอธิการสนอง ธัมมาวุโธ
เจ้าอาวาสวัดนาท่อม จ.พัทลุง

มีความตั้งใจที่จะมาถวายกำลังใจ
แด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ
พระเทพญาณมหามุนี

ขอให้ท่านได้มีสุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ให้กำลังใจ
แก่คณะสงฆ์ ญาติโยมของวัด
พระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายถือว่า
เป็นสถาบันทางพระพุทธ
ศาสนาที่มั่นคงเหมือนเรือใหญ่
ก็ต้องเจอคลื่นใหญ่เป็นธรรมดา 

และวัดพระธรรมกายยังเป็น
วัดที่มีคุณูปการแก่พระพุทธ
ศาสนาอย่างใหญ่หลวง เช่น 
เมื่อมีกิจกรรมที่วัดพระธรรมกาย 
สิ่งที่เห็นได้เด่นชัดคือการ
สนับสนุนวัด 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ซึ่งไม่มีวัดไหน ..
ไม่มีหน่วยงานไหนเขาทำกัน 
อันนี้เป็นภาพที่น่าชื่นชม
อย่างยิ่ง จึงอยากจะถวาย
กำลังใจแด่หลวงพ่อว่า.. 

ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง แล้วก็
ลำพังแต่ความแข็งแรงของ
หลวงพ่อไม่พอ 

ความแข็งแรงของพระภิกษุ
สามเณร แล้วก็อุบาสก 
อุบาสิกาของวัดด้วยนะ 
ให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะต่อสู้
กับอุปสรรคต่างๆ แล้วก็มีสิ่งที่ดีๆ 
เข้ามาในชีวิตของเราขอเจริญพร "

 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 


คณะสงฆ์จาก 6 จังหวัดใน
ภาคตะวันออกจำนวน 273 รูป
ได้เดินทางมาจาก

ชลบุรี , จันทบุรี
สระแก้ว , ฉะเชิงเทรา
ระยอง , ปราจีนบุรี

เพื่อมาถวายกำลังใจแด่พระเดช
พระคุณพระเทพญาณมหามุนี 
(หลวงพ่อธัมมชโย)พระมหาพชร กิตติวรเมธี
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
ท่าแยก เขต 2  จ.สระแก้ว

" หลวงพ่อท่านควรได้รับ
กำลังใจอย่างยิ่งจากคณะสงฆ์ 
และญาติโยมทั่วสังฆมณฑล 
เพราะตอนนี้ท่านโดนภัย
คุกคามหลายๆ อย่าง

อย่างที่ทราบว่าขณะนี้
พระพุทธศาสนาของเรา
มีภัยคุกคามทั้งภัยภายนอก
และภัยภายในศาสนาของเรา

อาตมาภาพขอเชิญชวน
พุทธบริษัท 4พระภิกษุ สามเณร 
อุบาสก อุบาสิกา

ขอให้จิตใจตั้งมั่นว่าๆ 
พระพุทธศาสนาจะอยู่รอด
ปลอดภัยได้ก็เพราะ

พุทธบริษัท 4  ต้องรวม
ใจกันเป็นหนึ่งเดียวปกป้อง
พระพุทธศาสนาอย่าง
สุดความสามารถ

เราไม่ได้ปกป้องพระพุทธ
ศาสนาเพื่อตัวเราเองเท่านั้น 
แต่เราต้องปกป้องพระพุทธ
ศาสนาเพื่อลูกหลานในอนาคต

อาตมาภาพเอง..
ก็ไม่อยากเห็นพระพุทธ
ศาสนาต้องล่มสลาย
ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ "การที่คณะสงฆ์จากทั่วประเทศ
ได้เดินทางมาถวายกำลังใจ
แด่พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) อย่างต่อเนื่อง
นั้นถือเป็นการร่วมกันยืนหยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ให้ยังคงถูกต้อง

โดยไม่เคยหวั่นไหวกับวินิจฉัย
อันวิปริตบิดเบี้ยวของคนภายใต้เงา
ของยักษ์ใหญ่ และใบสั่ง..

แน่นอนว่า..การสู้แบบพระนั้น
อาวุธประจำกายก็มีแค่เพียงหัวใจ
กล้าแกร่งที่ผ่านการขัดเกลาแล้ว
ด้วยวิถีธรรม

ความสามัคคีกลมเกลียว
จึงเป็นปราการอันแน่นเหนียว 
เป็นทางรอดทางเดียว..

ในการปกป้องสังฆมณฑล 
และรักษาพระพุทธศาสนา
ให้หยั่งรากแก้วบนผืนดินไทย

โปรดระลึกไว้ว่า..
ทุกวิถีที่เรากำลังก้าวเดินอยู่นี้
จะกลายเป็นต้นแบบและอนุสรณ์

ให้ลูกหลานพุทธได้ระลึกถึง
แล้วก้าวเท้าเดินตามในยามที่
พระพุทธศาสนาประสบเภทภัย
ในวันข้างหน้า.!


เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพัน
ขอบคุณภาพประกอบ
Fb DMC NEWS
Line@ ปกป้องสังฆมณฑล
Line@ กองการคณะสงฆ์
Fb น้องแสนดี

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
จับสึกโมเดล.! แรงสะท้อนการไล่ล่ากวาดล้างพุทธจักร จับสึกโมเดล.! แรงสะท้อนการไล่ล่ากวาดล้างพุทธจักร Reviewed by สารธรรม on 23:31 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.