สถาปนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

"พระปรมาภิไธยใหม่อย่างไม่เป็น
ทางการซึ่งจะใช้จนกว่าจะถึง
วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
จึงจะสามารถออกชื่อพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาวชิราลงกรณ 
ได้หลังจากวันพฤหัสบดีที่
  1 ธันวาคม  2559 "


วันอังคารที่

29 พฤศจิกายน 2559 

นายพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

เป็นประธานเพื่อพิจารณาวาระ
ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ
ด่วนแจ้งมติ ครม.โดยการประชุม
ในครั้งนี้มี

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศ 
รองประธาน สนช. คนที่ 1 

นางวรารัตน์ อติแพทย์ 
เลขาธิการวุฒิสภา และกรรมาธิการวิสามัญ

พร้อมสมาชิก สนช. เข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียงโดยนายพรเพชร 
กล่าวในประชุมว่า

" การประชุมสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ หรือ สนช. วันนี้ในวาระการ
แจ้งการสถาปนาองค์รัชทายาท
ขึ้นเป็นพระมหาษัตริย์ 

หลังจากพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่  
13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้แต่งตั้ง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
สยามมกุฎราชกุมาร 

เป็นองค์รัชทายาทตามกฎ
มณเฑียรบาล ในชั้นตอนต่อไป
จะได้นำความกราบบังคมทูล
อัญเชิญ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร 

ขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์
เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของ
ระชาชนชาวไทยสืบไป "

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ. 2557 ที่บังคับใช้
อยู่ในปัจจุบัน

ระบุหมวด 2 เรื่องพระมหากษัตริย์
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2550 
หมวด 2 มาตรา 23

คือกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลง
และเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์
ได้ทรงแต่งตั้ง "พระรัชทายาท"
ไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 

ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธาน
รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภา
เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ

จากนั้นจะให้ประธานรัฐสภา
อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้น
ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภา
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

"จะมีการกราบบังคมทูลเชิญ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 
แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ 
แห่งราชอาณาจักรไทยในวัน
พฤหัสบดีที่  1 ธันวาคม 2559 "


พระมหากษัตริย์

พระองค์ใหม่ของ

ปวงชนชาวไทย!


หลังจากที่ประธาน สนช. ประกาศ
อัญเชิญองค์พระรัชทายาทแล้ว
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า

"โอกาสอันเป็นมหามงคล
ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน
โปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อม

ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ 
ขอได้โปรดกล่าวคำถวาย
พระพรโดยพร้อมเพรียงกัน "

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
matichon online,ThaiPBS
Google.com

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
สถาปนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สถาปนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ Reviewed by สารธรรม on 01:59 Rating: 5

65 ความคิดเห็น:

 1. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 2. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 3. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 4. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 5. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 6. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน

  ตอบลบ
 7. อยากเห็นเมืองไทยเป็นชาวศิวิไลซ์ ด้วยศีล สมาธิ และปัญญาเร็วๆจัง

  ตอบลบ
 8. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 9. ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 10. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 11. วันที่เท่าไรคะ ที่พระองค์จะทรงขึ้นครองราชย์

  ตอบลบ
 12. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 13. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 14. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบลบ
 15. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบลบ
 16. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยพระองค์ทรงเป็นองค์
  อุปถัมถ์พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

  ตอบลบ
 17. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 18. #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 19. #ทรงพระเจริญ
  #รัชกาลที่10
  #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  #LongLiveTheKing

  ตอบลบ
 20. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบลบ
 21. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 22. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งย่ืนนาน

  ตอบลบ
 23. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งย่ืนนาน

  ตอบลบ
 24. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 25. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 26. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 27. ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอฝากพระพุทธศาสนาไว้ในอุปถัมภกก้าวสู่ยุคศิวิไลย์ภายใต้ร่มพระบารมีด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 28. #ทรงพระเจริญ
  #รัชกาลที่10
  #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  #LongLiveTheKing

  ตอบลบ
 29. http://talk--secret.blogspot.com/2016/11/blog-post_29.html

  ตอบลบ
 30. ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

  ตอบลบ
 31. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 32. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 33. ทรงพระเจริญ ภูมิใจในทุกๆราชกาลค่ะ

  ตอบลบ
 34. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาน

  ตอบลบ
 35. ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมครอบครัว ขอพระบรมราชานุญาติ ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นร่มโพธิ์ทอง ให้พสกนิกรชาวไทย ตลอดดาล ด้วยเกล้าด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชข้าพระพุทธเจ้า กัญรส เสือสี และครอบครัว

  ตอบลบ
 36. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 37. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 38. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 39. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 40. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 41. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืยนาน

  ตอบลบ
 42. #ทรงพระเจริญ
  #รัชกาลที่10
  #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  #LongLiveTheKing

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.