ธรรมาสน์ทอง..เทศน์อย่างไรได้ใจความ จับใจคน.?"เด็กไทยใส่ใจการศึกษา พาชาติมั่นคง"

คือคำขวัญที่นายกรัฐมนตรี มอบให้แก่เด็กไทยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560  วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมในทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น "วันเด็กแห่งชาติ" โดยมุ่งหวังให้ให้เด็กทุกคนตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตนเองว่าเขาคือลมหายใจ และพลกำลังของประเทศชาติในอนาคต

เช่นเดียวกับ "สามเณร" ผู้เป็นศาสนทายาทรุ่นเยาว์ ก็เปรียบเสมือนรากแก้วแห่งพระพุทธศาสนา     เป็นผู้ต่อยอดการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ให้ถูกต้องแม่นยำ เพื่อดำรงให้มั่นคงสืบไปสามเณรทุกรูปก็คือลมหายใจ และพลกำลังของพระพุทธศาสนาในอนาคตเช่นกัน

นอกเหนือจากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว งานวันเด็ก และ งานวันสามเณร ได้กลายเป็นขุมทรัพย์แห่งโอกาส และแรงบันดานใจในการ สานความฝันให้เป็นวันแห่งความจริง เช่นเดียวกับ สามเณรฐิติพันธ์ ณัฐธยาน์


...สามเณรเคยบวชภาคฤดูร้อน ที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี 2553 เนื่องจากจะเอาบุญให้โยมพ่อที่เสียชีวิต พอมีพี่เณรมาชวนบวชต่อ ก็เลยตัดสินใจหยุดเรียนทางโลก มาเรียนทางธรรมที่วัดพระธรรมกาย สามเณรก็อยู่มาเรื่อยๆ จนถึงวันนี้ก็ 6 ปีแล้วครับ... 

สามเณรฐิติพันธ์ ณัฐธยาน์ แสดงธรรมในการอบรมสามเณรธรรมาสน์ทอง

หลังจากที่ สามเณรฐิติพันธ์ และสามเณรวัฒนะ ได้เป็นตัวแทนสามเณรวัดพระธรรมกายเข้าร่วมอบรมสามเณรธรรมาสน์ทองแล้วทั้ง 2 รูป ได้รับการคัดเลือกผ่านไปสู่รอบ 20 คน เพื่ออบรมในระยะต่อไปจากคณะกรรมการผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมด้านการเทศนา ของโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรมสามเณรธรรมาสน์ทอง รุ่นที่ 3

ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสร้างโอกาสให้สามเณรผู้เป็นศาสนทายาท ได้เรียนรู้หลักการเทศนาธรรม และสืบทอดวิถีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างถูกต้อง

โดยมีสามเณรที่เป็นตัวแทนจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศเข้าอบรมวิชาการทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม. การอบรมแบ่งเป็น 3 ระยะ

สามเณรวัฒนะ  ดอกสะบา แสดงธรรมในการอบรมสามเณรธรรมาสน์ทอง


... ปกติโครงการสามเณรธรรมาสน์ทองวัดพระธรรมกายจะส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการทุกปี ในรอบแรก อบรม 15 วัน พี่น้องสามเณรจากทั่วประเทศทั้งหมด 98 รูป ไปอยู่รวมกันที่วัดมหาธาตุฯ  ในช่วง 10 วันแรกจะอบรมวิชาการเทศน์หัดเขียนบทเทศน์ 

สำหรับสามเณรเรียกว่า.. เริ่มต้นจากศูนย์เลยก็ว่าได้ หลังจากอบรมแล้วก็เริ่มฝึกวิธีคิดให้เป็น จากนั้นฝึกเทศน์อย่างมีแบบแผนที่ถูกต้อง

โดยเฉพาะช่วง 5 วันสุดท้ายของรอบแรก ต้องเทศน์จริงหลังจากจับฉลากหัวข้อธรรม และลำดับที่จะขึ้นเทศน์แล้วทั้ง 98 รูปต้องพร้อมเทศน์ตลอด 24ชั่วโมง ทั้งการเทศน์ที่ใช้เวลา 15-20 นาที แล้วก็ที่ยากที่สุดคือ เทศน์ในเวลาสั้นๆ เพียง 5 นาทีจบ ...จาก 98 รูปมีการคัดเลือกให้สามเณรสู่การอบรมระยะที่ 2 และ 3 เพียง 20 รูป มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างไรบ้างคะ.?

อบรมในระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 เป็นการเรียนรู้วิถีนักเทศน์ และฝึกเทศนาธรรม โดยพระมหาเถรานุเถระ เช่น พระเทพปฏิภาณกวี เจ้าคณะภาค 1 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ,พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอราสารามฯ แล้วก็ยังมีอีกหลายรูปรวมทั้งโยมอาจารย์ที่เป็นฝ่ายฆราวาสด้วย

ส่วนการอบรมในระยะที่ 3 ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจทัศนศึกษา ณ สังเวชนียสถานและพุทธสถานสำคัญในสาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเป็นระยะเวลา 7 วัน

ทุกแห่งหน ทุกสิ่งอันที่เราพบเห็นต้องหยิบยกขึ้นมาประกอบหัวข้อธรรม พอจับฉลากแล้วต้องเทศน์ได้ทันทีมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยมาก 

ต้องอาศัยธรรมะที่เคยเรียนมา ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้รอบตัวอีกอย่างสามเณรจะเปิดดูรายการทันโลกทันธรรมของพระอาจารย์สมชาย ฐานวุฑฺโฒ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมด้วยครับสามเณรปฏิบัติศาสนกิจทัศนศึกษา ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย-เนปาล


ทราบว่าการอบรมทั้ง 3 ระยะจะมีการทดสอบ และประเมินผลตลอดเวลาด้วย.?

...นอกจากจะเทศน์ดี ได้ใจความ จับใจคนแล้ว จริยาวัตร หรือบุคคลิกลักษณะก็มีส่วนอย่างมากในการพิจารณาเพราะการจะเป็นนักเทศน์ที่ดีไม่ใช่แค่เพียงพูดเก่ง พูดดีเท่านั้น โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรนั้นต้องมีความน่าเชื่อถือ น่าเลื่อมใสศรัทธาด้วย


ในการอบรมระยะที่ 3 ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย มีลุ้นบ้างไหมคะว่าจะได้รับคัดเลือก.?

พูดตรงๆ ไม่มีลุ้นนะ .. เพราะว่าทั้ง 20 รูป เราไปด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันดูกันเองก็รู้แล้วไม่ต้องรอประกาศผลก็รู้เลยว่าใครจะได้รับโล่พระราชทานซึ่งแต่ละคนไม่ธรรมดาแน่นอน ต้องมีความสามารถโดดเด่นเป็นพิเศษ 3 ด้าน ในปีนี้มีสามเณรที่ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือด้านปฏิภาณการเทศนา คือ
สามเณรภาคภูมิ เกตุกอ วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ (ซ้าย)
ด้านปฏิปทาการเทศนา คือ
สามเณรสุรทิน โยสะอาด วัดศรีเอี่ยม กทม. (กลาง)
ด้านโวหารเทศนา คือ
สามเณรสรุชัย ศรีกล่ำ วัดศรีโพธิ์งาม จ.สุโขทัย (ขวา)


สามเณรวัฒนะ  ดอกสะบา วัดพระธรรมกาย (ซ้าย)
สามเณรฐิติพันธ์ ณัฐธยาน์ วัดพระธรรมกาย (ขวา)


...สามเณรคิดว่าสิ่งที่ทุกรูปได้รับเหมือนกันก็คือ ประสบการณ์ การฝึกฝนไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันให้ทุกคนเป็นนักเทศน์ที่เก่งและดี


เวลาที่ก้าวออกไปสู่เวทีในระดับประเทศ ทำให้เรามองตัวเองเปลี่ยนไปจากเดิมไหมคะ.?

...เราตัวเล็กลงเยอะเลยครับ พอได้ไปเจอคนเก่งแล้วก็มีประสบการณ์มากๆ เราก็เก็บเกี่ยวจุดดีของแต่ละคนมาผสมผสานแล้วพัฒนาตัวเอง 

สามเณรโชคดีได้รับโอกาสและก็เชื่อว่าคนทุกคนถ้ามีโอกาสก็สามารถพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่เก่ง ดี และเป็นต้นแบบของคนอื่นได้

แล้วสามเณรจะเอาโอกาสนี้มาต่อยอดอันดับแรกคือสอนน้องเณรๆ นี่แหละครับ น้องเณรที่จะเติบโตไปเป็นพระเป็นอายุพระศาสนา ถ้าสอนน้องให้ดีได้คนหนึ่ง เขาก็ไปสอนญาติโยมให้ดีได้เป็นร้อยเป็นพันคน ญาติโยมไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรอีก เป็นการต่อยอดการเผยแผ่พระศาสนาไม่สิ้นสุด...


งานวันสามเณรแต่ละปีที่ผ่านมาสามเณรได้แสดงฝีมือด้านไหนบ้างคะ.?

ผมเป็นตัวแทนภาคเสียง ละครเวที แล้วก็ภาคหนังสดๆ ใส่เสียงลงไปให้ตรงกับภาพในจอ ใส่อรรถรสให้ตัวละครมีชีวิตออกมาบางทีก็ต้องหัดพูดเป็นเสียงผู้หญิงด้วย ทำเสียงหลายๆ แบบต้องสังเกตแล้วกะจังหวะคำพูดให้ตรงกับการขยับปากของตัวละครบนเวที หรือในจอภาพ

...อย่างในเรื่องของลีลาในน้ำเสียงการเทศน์...ก็ฝึกอย่างจริงจังจากกิจกรรม วันสามเณร 

ที่สำคัญสคริปต์เรื่องต้องสนุก และมีจินตนาการ เช่น ลอร์ดออฟเดอะริงตามหาแหวน เราก็เปลี่ยนเป็นตามคนมาบวช


ความสามารถอย่างนี้เป็นพรสวรรค์เฉพาะตัวหรือเปล่าคะ.?

...เรื่องพรสวรรค์ผมไม่แน่ใจ แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราชอบอะไรแล้วเราก็ลงทำ ศึกษาข้อมูลข้าไปขอความรู้จากรุ่นพี่ที่เก่งด้านนั้นๆ ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง.!


ตลอดเวลาของการสนทนาครั้งนี้ สามเณรมักจะย้ำว่า..สามเณรไม่ใช่คนพูดเก่ง ขี้อาย แต่การได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงน้องๆ สามเณร  4 ปีที่ผ่านมา คือพลังผลักดันให้สามเณรต้องจับไมค์ สื่อสารบทธรรมคำสอนไปสู่น้องเณรจึงต้องฝึก กระบวนการเรียบเรียงความคิดก่อนพูด เพื่อให้น้องเข้าใจมากที่สุด

และอีกกิจกรรมหนึ่งที่ สามเณรฐิติพันธ์ และสามเณรวัดพระธรรมกายได้ฝึกฝนทักษะการเป็นนักเผยแผ่ยังแต่เยาว์วัย ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับสามเณรวัดพระธรรมากายจากรุ่นสู่รุ่น สืบทอดมาเป็นเวลาหลายสิบปีนั่นก็คืองาน


"วันสามเณร"เรียบเรียงโดย สารธรรม


เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
ธรรมาสน์ทอง..เทศน์อย่างไรได้ใจความ จับใจคน.? ธรรมาสน์ทอง..เทศน์อย่างไรได้ใจความ จับใจคน.? Reviewed by สารธรรม on 23:23 Rating: 5

13 ความคิดเห็น:

 1. สามเณรในวันนี้คือผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 2. สาธุ มาให้กำลังเณร จะได้เป็นพระที่ดี น่าเคารพนับถือ

  ตอบลบ
 3. สุดยอดครับสามเณรคือพระแท้ในวันหน้า
  เป็นเนื้อนาบุญแก่โยม เป็นผู้รักษาคำขององค์พระสัมมา กราบอนุโมทนาสาธุการครับ

  ตอบลบ
 4. สุดยอดจริงค่ะส่มเณร เก่งจริงๆ

  ตอบลบ
 5. อนุโมทนาบุญกับสามเณรทุกรูปด้วยค่ะ เก่งจังเลย ท่านคือผู้ได้โอกาสที่ได้มาศึกษา
  ทางธรรมเพื่อนำไปสอนให้ปุถุชนธรรมดาที่มีศีลบ้าง ไม่
  มีบ้าง ได้เข้าใจในเรื่องราวของพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 6. ดีใจจังจะได้ฟังสามเณรธรรมาสน์ทองเทศน์อีกแล้ว วันเสาร์นี้เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมบุญและเป็นขวัญกำลังใจให้สามเณรกันแนอะ ๆ นะคะ กราบอนุโมทนา สาธุ กับสามเณรทุกรูปเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 7. สามเณร คือ หน่อแก้วแห่งพระรัตนตรัย ต้องร่วมกันใส่ใจฟูมฟักให้เติบโตขึ้นมาเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนาที่มั่นคงในอนาคต

  ตอบลบ
 8. สาธุ อนุโมทนาบุญกับสามเณรเจ้าค่ะ สุดยอด สุดยอด

  ตอบลบ
 9. เหล่ากอของสมณะ จะเป็นที่พื่งให้พระศาสนาได้เจริญรุ่งเรื่องต่อไป ชั่วกาลนาน

  ตอบลบ
 10. พระนักเทศน์ คืออายุของพระพุทธศาสนาเอย.

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.