ชีวิต Clean Clean.! เผยผลสำรวจคน 3 วัย ได้อะไรจากการสวดมนต์เผยผลสำรวจจากสถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า .!

ประชาการ 3 กลุ่มวัย

มาสวดมนต์

เพราะเหตุผล 3 มิติ.!

ผลสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรสามกลุ่มวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (2557) และเป็นผู้ที่สวดมนต์ทุกวันหรือเกือบทุกวันในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาจำนวน 29 ราย

วัยรุ่น 8 ราย 
วัยแรงงาน 13 ราย 
และผู้สูงอายุ 8 ราย

ผลการศึกษาพบว่าบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ของประชากรทั้งสามวัยคล้ายคลึงกันใน 3 มิติคือ 

การได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดจากครอบครัว เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตที่ทำให้สนใจการสวดมนต์ และการเรียนรู้หลักธรรมที่เริ่มจากความสนใจ และตั้งใจศึกษาหลักธรรมด้วยตนเอง


How Do People of Three Generations Benefit from Buddhist Prayer? 

Data were collected using in–depth interviews with people from three generations (8 adolescents, 13 working–age and 8 older persons) who participated in the Buddhist prayer ceremony during the New Year’s Eve event of 2014 and prayed regularly in the previous year. Findings suggest that the social and cultural context regarding prayer of the three population groups is similar and can be classified into three dimensions: Family indoctrination regarding prayer from a young age, experiencing critical life events which led them to value prayer, and learning about the Buddha’s teachings which encourages their interest in and intention to practice by themselves.


สวดมนต์ด้วยศรัทธา

สุดยอดคุณค่าทางใจ

ทุกกลุ่มวัยเห็นว่า การสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีต้องสวดด้วยความศรัทธา และเชื่อว่ามีคุณค่าทางด้านจิตใจที่จะเกิดผลดีต่อตนเอง ผู้สวดมนต์ส่วนใหญ่ขอพรให้ครอบครัวเป็นลำดับแรกให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนนาน

Every generation believes that prayer is good. However, practitioners should pray with faith and believe that prayer is valuable for their mind and heart. In their prayers, most ask for happiness and health of their family as a first priority.


สติ สงบ เป็นสุข

ชีวิตคลี๊น คลีน.!

ผู้สวดมนต์ทั้งสามวัยเห็นว่า ประโยชน์สำคัญที่ได้รับจากการสวดมนต์ คือ การมีสติในขณะสวดมนต์ ทำให้จิตใจสงบและเป็นสุข และผู้สวดมนต์ทุกกลุ่มวัยนำประโยชน์จากการสวดมนต์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม การสวดมนต์จึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกคนและทุกวัย

All three generations stated that the most common benefit they obtained from praying is mindfulness during prayer which brings them calmness and happiness. In addition, informants of all three generations felt that they are applying the benefits of prayer to their daily life properly, and feel that praying is appropriate for people of all generations.ขอบคุณข้อมูลจาก
เจตพล แสงกล้า และ ภาณี วงษ์เอก
Fb ภาพดีๆ 072

Ref : อ้างอิง 
สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีวิต Clean Clean.! เผยผลสำรวจคน 3 วัย ได้อะไรจากการสวดมนต์ ชีวิต Clean Clean.! เผยผลสำรวจคน 3 วัย ได้อะไรจากการสวดมนต์ Reviewed by สารธรรม on 21:06 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.