เปิดโผ 8 พระราชาคณะ ใครจะเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20ตลอดระยะเวลากว่า 115 ปีมาแล้วที่ มหาเถรสมาคม คือองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทยในการปกครองของฝ่ายศาสนจักรมีสมเด็จพระสังฆราช หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการ สมเด็จพระราชาคณะ รูปเป็นกรรมการ  

ตลอดระยะเวลากว่า 115 ปีมาแล้วที่มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทยโดยการปกครองของฝ่ายศาสนจักรนั้น มีสมเด็จพระสังฆราช หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกรรมการ สมเด็จพระราชาคณะจำนวน 8 รูป เป็นกรรมกาย หนึ่งในสมเด็จพระราชาคณะที่จะได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2559 ใน พ.ร.บ. ปี 2505 ให้การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ในมาตรา 7

"พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช"

มาถึง ปี พ.ศ.  2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดย มหาเถรสมาคม เป็นผู้เสนอพระนาม สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้นายกรัฐมนตรีเสนอพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั่นก็คือ

พระมหากษัตริย์จะทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชตามมติมหาเถรสมาคม ซึ่งจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากลำดับอาวุโสของการอยู่ในลำดับชั้นสมณศักดิ์

ส่วน พ.ร.บ.สงฆ์  ม. 7 ที่มีการแก้ไขล่าสุดโดย สนช. เร่งรัดแก้ไขภายในเวลา 1 ชั่่วโมง ของวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทำให้ พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับถูกตั้งฉายาว่าเป็น ฉบับลักไก่ นั้นดูเหมือนจะย้อนกลับไปเมื่อ ปี 2505  ที่ว่า

พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง แต่ที่เพิ่มเติมจาก ปี 2505 ตรงที่ว่า และให้นายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการ
คือให้เป็นพระราชอำนาจในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชโดยจะเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปใดก็ได้ไม่ต้องเรียงลำดับอาวุโสตามสมณศักดิ์แล้วพระราชาคณะที่มีอยู่นี้รูปใดก็ได้ขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจ เรียงตามลำดับอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ดังนี้1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
ฝ่ายมหานิกาย
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
สถาปนาเมื่อ พ.ศ. 2538
เกิด 26 สิงหาคม พ.ศ. 2468
(พรรษา 71 อายุ 91 ปี)2.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(มานิต ถาวโร ป.ธ.๙)
ฝ่ายธรรมยุต
วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
สถาปนาเมื่อ พ.ศ. 2544
เกิด 29 ธันวาคม พ.ศ. 2460
(พรรษา 79 อายุ 99 ปี)3.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
(อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
ฝ่ายธรรมยุต
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
สถาปนาเมื่อ พ.ศ. 2552
เกิด 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470
(พรรษา 68 อายุ 89 ปี)4.สมเด็จพระวันรัต
(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
ฝ่ายธรรมยุต
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
สถาปนาเมื่อ พ.ศ. 2552
เกิด 17 กันยายน พ.ศ. 2479
(พรรษา 60 อายุ 80 ปี)5.สมเด็จพระธีรญาณมุนี
(สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
ฝ่ายธรรมยุต
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
สถาปนาเมื่อ พ.ศ. 2553
เกิด 22 ตุลาคม พ.ศ. 2490
(พรรษา 49 อายุ 69 ปี)


6.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙)
ฝ่ายมหานิกาย
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
สถาปนาเมื่อ พ.ศ. 2554
เกิด 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484
(พรรษา 55 อายุ 75 ปี)7.สมเด็จพระพุฒาจารย์
(สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
ฝ่ายมหานิกาย
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
สถาปนาเมื่อ พ.ศ. 2557
เกิด 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485
( พรรษา 53 อายุ 74 ปี)8.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙)
ฝ่ายมหานิกาย วัดญาณเวศกวัน
สถาปนาเมื่อ พ.ศ. 2559
เกิด 12 มกราคม พ.ศ. 2481
(พรรษา 56 อายุ 78 ปี)

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2560
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
รายการชัดข่าวเที่ยง ไทยรัฐทีวี
hidden--point.blogspot.com

เพราะความลับไม่มีในอากาศ
>Talk--secret.blogspot.com
เปิดโผ 8 พระราชาคณะ ใครจะเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20 เปิดโผ 8 พระราชาคณะ ใครจะเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20 Reviewed by สารธรรม on 02:56 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.