3 เหตุผล! ทำไมพระต้องมีบัญชีธนาคาร

3    เหตุผล

ที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
และพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
มีบัญชีธนาคาร!

          1. 
รัฐบาล มีมติถวายนิตยภัต

         2. 
สำนักเลขาธิการ มหาเถรสมาคม
ออกระเบียบให้ทำบัญชีธนาคาร

         3. 
พระธรรมวินัย อนุโลมตามหลัก
กฎหมายบ้านเมืองว่าด้วยเรื่อง
ข้อยืดหยุ่นทางพระธรรมวินัย
เรื่อง มหาปเทศ 4

(พระพุทธองค์ ทรงประทานไว้ 
ห้ยึดปฏิบัติ กรณีที่พระธรรมวินัย 
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมือง )นี่คือเหตุผลว่าทำไม.?

สมเด็จพระราชาคณะ
พระเปรียญธรรม
พระสังฆาธิการ พระอธิการ
และ เจ้าอาวาสทุกระดับชั้น

จึงต้องบัญชีธนาคาร 

สำหรับรับนิตยภัตนั่นก็เพราะ 
ฝ่ายบ้านเมืองอำนวยความ
สะดวกในการจัดถวายนิตยภัต
รายเดือน.!

นิตยภัต อาหารหรือค่าอาหาร
ที่ถวายภิกษุสามเณรเป็นนิตย์
ถ้าทายกจัดอาหารไปถวาย
พระรูปใดเป็นประจำอาหารนั้น
เรียกว่า นิตยภัต


โดยทั่วไป 

นิตยภัต หมายถึง เงินที่ทาง
ราชการถวายพระเป็นประจำ
จะเป็นเงินรายเดือน หรือรายปี
ก็ตาม 
พระธรรมวินัย

ห้ามพระสงฆ์จับเงินทอง


แต่การปกครองจำเป็นต้องให้
พระสงฆ์คล้อยตามกฎหมาย
และมิให้ใช้พระธรรมวินัยไป
คานอำนาจกฎหมายบ้านเมือง

จนกฎหมายบ้านเมืองมีปัญหา

เช่นนี้แล้วพระวินัยของพระตถาคต
จึงยังคง ทันยุค ทันสมัย
และเกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ
อย่างไม่จำกัดกาลเวลาประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นกับ
ทุกฝ่าย เมื่อการใช้จ่ายของ
เจ้าอาวาส รวมถึงการบริหาร
งานของพระพระสงฆ์
มีหลักฐานระบุการรับ 

และการเบิกจ่ายที่ชัดเจน
ผ่านบัญชีธนาคาร

กิจใดๆ ที่เป็นไปเพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบ
ราชการ กิจนั้นพระสงฆ์คล้อย
ตามความเป็นไปของกฎหมาย
บ้านเมือง

โดยไม่ขัดเจตนารมณ์
ของพระธรรมวินัย

เพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
พระสงฆ์ที่เผยแผ่คำสอนของ
พระพุทธศาสนาจึงยึดตาม

มหาปเทศ 4
ที่พระพุทธเจ้า อนุโลมไว้คือ

=================
อนุวัตติตุง
("อนุชานามิ ภิกขเว ราชูนังอนุวัตติตุง" )
แปลว่า อนุโลม ตามบ้านเมือง
หรือกฏหมายบ้านเมือง
(ตามหลักมหาปเทส 4 /วิ.มหา (ไทย)
เล่ม 5 ข้อ 305 หน้า 139)

=================

เมื่อมีหลัก ยืดหยุ่นใน
พระธรรมวินัยตราไว้เช่นนี้
พระสงฆ์จึงพิจารณาสำรวม
ไว้ดีแล้ว

ก่อนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
เงินทองที่ใช้สำหรับบริหาร 
ปัจจัย 4 และ เพื่อสาธารณ
ประโยชน์อื่นๆการดูหมิ่น พระสงฆ์ที่รับเงิน
ว่า มักมาก อยากได้
เป็นการพูดตามอารมณ์


โดยแสร้งทำเป็นเอ่ยอ้าง
พระธรรมวินัยเพื่อจะกล่าว
ร้ายต่อพระสงฆ์ที่ตนเห็นว่า 
ไม่ใช่พวกตน

!!! ไม่ใช่พวกตน !!!

แท้ที่จริง พระสงฆ์ ที่บวช
ในพระพุทธศาสนาจะไม่จับ
เงินทองเลย ก็ย่อมกระทำได้
แต่สังคมต่างหาก.! 

ไม่เอื้ออำนวยให้พระสงฆ์
ดำรงอยู่โดยปราศจากการ

จับเงินทอง

Cr. Fb Thai monks


อ้างอิง ระเบียบราชการ
ให้พระสังฆาธิการ ทำบัญชีธนาคาร
เพื่อเบิกจ่าย นิตยภัต 

โดยมติของรัฐบาล‬

คู่มือการปฏิบัติงานนิตยภัต
ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนัก
เลขาธิการมหาเถรสมาคม

3 เหตุผล! ทำไมพระต้องมีบัญชีธนาคาร 3 เหตุผล! ทำไมพระต้องมีบัญชีธนาคาร Reviewed by สารธรรม on 06:03 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.