พระธัมมชโยป่วยจริง เจ็บจริง! วอน DSI เมตตามาพบที่วัด : กรณีธรรมกาย


เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
หลังจากที่ตัวแทนคณะสงฆ์
วัดพระธรรมกาย
ได้เดินทางไปยื่นหนังสือ
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อ
"ขอความกรุณา 
เปลี่ยนสถานที่พบพนักงานสอบสวน"


เนื่องจากพระธัมมชโยอาพาธ 
จึงไม่สามารถเดินทางได้ 
ตัวแทนคณะสงฆ์
จึงนำหนังสือไปยื่นด้วยตนเอง
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพื่อให้มาพบที่วัดพระธรรมกาย 

โดยครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
ชำนาญการ ออกมาเป็นผู้
รับมอบหนังสือดังกล่าว

                 นอกจากนี้..              

   ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมอีกด้วยว่า  

1. คณะไปยื่นหนังสือในฐานะ 
   "ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย"
    ไม่ใช่ พระธัมมชโยเป็นผู้ขอเลื่อน 
2. ไปยื่นหนังสือเพื่อ 
    " ขอความกรุณา เปลี่ยนสถานที่
     พบพนักงานสวนสวน "
    ไม่ใช่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา  
    เพราะข้อกล่าวหาไม่ถูกต้อง
3. สาเหตุเพราะหลวงพ่ออาพาธ 
    จึง " ไม่สามารถ "  ไม่ใช่ไม่สะดวก!
4. จึงเชิญดีเอสไอด้วยตัวเอง 
    เพื่อมาที่วัดในวันที่ 16 พ.ค. 2559
    เวลา 14.00 น.

วันเสาร์ที่ 14  พฤษภาคม 2559
ชี้แจง กรณีขอเปลี่ยนสถานที่
พบพนักงานสอบสวน

ตามที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ได้มีหมายเรียกพระเทพญาณมหามุนี 
(พระไชยบูลย์ สุทธิผล) 
ไปพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่สำนักคดีการเงินการธนาคาร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
เวลา 09.00 น. นั้น


ภาพ วันที่ 4 มิถุนายน 2558 
ขณะที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
เข้ามาดู และจับที่ขาของพระธัมมชโย

เนื่องจากพระเทพญาณมหามุนี
ได้มีอาการป่วย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง
จากการที่ต้องฝืนลงประกอบพิธี
ในวันที่ 22 เมษายน 2559 
เป็นเวลานาน จึงทำให้อาการป่วย
ที่เป็นอยู่ทรุดหนักลง
และตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม
ขาซ้ายได้บวมมากขึ้นและปวดมาก

แพทย์ผู้ดูแลจึงได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านรังสีวินิจฉัย มาทำการตรวจ
ด้วยอัลตร้าซาวด์ และเชิญแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือด
และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา
มาทำการตรวจวินิจฉัยและรักษา
ปรากฏผลการตรวจ ดังนี้

ภาพภายในห้องแถลงข่าว 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559
กรณีขอเปลี่ยนสถานที่
พบพนักงานสอบสวน

  1.   พระเทพญาณมหามุนี
มีอาการป่วยเรื้อรังมาแต่เดิมด้วยโรค
หลอดเลือดดำใหญ่ส่วนลึกในช่องท้อง
ข้างซ้ายอุดตันอันเกิดจากการถูกทับ
ด้วยเส้นเลือดแดงใหญ่ ทำให้เลือด
ไม่สามารถไหลจากขาซ้ายกลับสู่หัวใจได้

ร่างกายจึงปรับตัวโดยหลอดเลือดดำ
สายรองขยายขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเป็น
ช่องทางให้เลือดไหลกลับสู่หัวใจ
ปรากฏชัดตามภาพถ่ายหลอดเลือด MRV

  2.   อาการปวดบวมที่ขาเฉียบพลัน
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมา เกิดเนื่องจากหลอดเลือดดำ
สายรองที่ขยายใหญ่เป็นช่องทางให้เลือด
กลับสู่หัวใจเกิดการอุดตันเฉียบพลัน
ปรากฏชัดตามผลการตรวจอัลตร้าซาวด์
ทำให้เลือดไม่สามารถไหลกลับเข้าสู่หัวใจ
เลือดจึงคั่งอยู่ที่ขา

ทำให้เกิดอาการบวม และปวดอย่างมาก
เพราะความดันของช่องเนื้อเยื่อบริเวณ
รอบขาสูงขึ้น และมีความเสี่ยงสูง
ที่จะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณขา
ขาดเลือดเฉียบพลันและสูญเสียขาได้

  3.   การที่หลอดเลือดดำสายรอง
เกิดการอุดตันเฉียบพลัน ในผู้ป่วยที่มี
หลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตันที่ยังไม่
สามารถรักษาสาเหตุให้หายได้
มีความเสี่ยงที่ลิ่มเลือดจากหลอดเลือดดำ
ส่วนลึกที่มีการอุดตันมีโอกาสเคลื่อนหลุด
ไปตามกระแสเลือด

และไปอุดตันที่หลอดเลือดใหญ่ในปอด
อันจะทำให้เสียชีวิตได้ทันที
จะต้องหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวร่างกาย
และภาวะที่จะทำให้ร่างกายมีการ
สั่นสะเทือนโดยเฉพาะที่บริเวณขาซ้าย

 นพ.ธนาคม เปรมประภา
ศัลยแพทย์หลอดเลือด
ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


  4.   เรื่องแผลเรื้อรังที่ข้อเท้า
เกิดจากความดันในหลอดเลือดดำสูงขึ้น
ทำให้การไหลเวียนเลือดของเนื้อเยื่อ
บริเวณข้อเท้าผิดปกติจึงเกิดแผลเรื้อรัง
ขึ้น ประกอบกับผู้ป่วย มีโรคประจำตัว
เป็นเบาหวานร่วมด้วยแผลจึงมีโอกาส
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเฉียบพลันสูง

คณะแพทย์จึงได้รักษาโดยการให้ยา
และสั่งห้ามนั่งห้อยขา ให้นอนยกขาสูงกว่า
ระดับของหัวใจเพื่อให้เลือดไหลกลับ
เข้าสู่หัวใจได้ดีขึ้น

และลงความเห็นว่าไม่ให้ผู้ป่วย
เคลื่อนไหวร่างกาย ให้หลีกเลี่ยง
การเดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย
2 – 3 เดือน

เพราะจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือน
ของร่างกายและเพิ่มภาวะความเสี่ยง
ที่จะทำให้ลิ่มเลือดไปอุดตันที่ปอด
ทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ทันที
และให้ตรวจประเมินอาการซ้ำ
อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ร่วมกับ
เฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจเกิดขึ้นได้

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว
เป็นเหตุให้พระเทพญาณมหามุนีไ
ม่สามารถเดินทางมาพบพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษตามกำหนด
นัดหมายได้

ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย
จึงขอความกรุณาไปยังอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

โปรดมอบหมายให้พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษเดินทาง
มาพบพระเทพญาณมหามุนี 
ณ วัดพระธรรมกาย 
ในเวลา 14.00 น. 
ของวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
ตามวันที่นัดหมายไว้เดิม 

อนึ่ง พระเทพญาณมหามุนี
มิได้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง
หรือประวิงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
แต่อย่างใด 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันข้อเท็จจริง
รวมทั้งรับทราบถึงเหตุผล
ความจำเป็นดังกล่าว ทางคณะสงฆ์
ยินดีที่จะส่งคณะแพทย์ผู้ตรวจรักษา
ไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติม

หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ
จะเชิญแพทย์จากหน่วยงานที่เป็นกลาง
ให้เดินทางมาตรวจอาการ
ก่อนถึงกำหนดนัดหมายก็ได้

เจริญพร
(พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส)
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
วัดพระธรรมกาย

รับชมการแถลงข่าวทางเฟสบุค 
click > FB live 
หรือทางเพจ https://www.facebook.com/dmc072

Cr. Fb สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย
      Fb Psanitwong wuttiwangso

----------------------------------------------------

พระธัมมชโยป่วยจริง เจ็บจริง! วอน DSI เมตตามาพบที่วัด : กรณีธรรมกาย พระธัมมชโยป่วยจริง เจ็บจริง! วอน DSI เมตตามาพบที่วัด : กรณีธรรมกาย Reviewed by สารธรรม on 04:09 Rating: 5

4 ความคิดเห็น:

 1. ...แม่ชีทศพร..(red check mark)ตอบปัญหา..มีผู้ชายคนนี้คิดไม่ดีต่อวัดพระธรรมกายต่อหลวงพ่อคณะนำนั่งแค่คิดยังมีกรรมหนักขนาดนี้..>(party popper)(red check mark)(pencil)ดูไว้ครับ แค่กรรมที่ไปดูหมิ่นในใจต่อหลวงพ่อ.วัดพระธรรมกายขณะนำนั่งสมาธิยังกรรมหนักโดนปลดกลางอากาศขนาดนี้..เอ้ารีบเปิดดูด่วนและรีบแชร์ด่วน..

  แล้วที่ไปก่อเวรหนักกว่านี้ ล่วงเกินท่านยิ่งกว่านี้ ผลกรรมจะเป็นเช่นใดหนอ

  https://youtu.be/_glJ8RgqcCg

  ตอบลบ
 2. กราบถวายกำลังใจพระเทพญานมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย ด้วยควายเคารพอย่างสูง ขอให้อาการหลวงพ่อหายป่วยไว้ๆแข็งๆเป็นกำลังใจให้ลูกๆในกาสร้างบารมี

  ตอบลบ
 3. เชิญ dsi มาวัดพระธรรมกายหลวงพ่อไม่วามารถเดินทางได้ แลัขรับริงความปลอดภัยให้ ทีมสอบสวน Dsi ขอความเมตตาให้พระผู้ใหญ่ 72 ป่วย ร้ายแรง. ด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 4. คำว่ามนุษยธรรมได้โปรดDSIขอให้มีกับกับหลวงพ่อด้วยเถิด

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.